Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Midtvejskonference i projektet rOpen

Projektet rOpen, der skal forbedre viden om kvælstoftilbageholdelse, afholder en midtvejskonference torsdag 15. november.

07.10.2018 | Redaktionen

ROpen afholder midtvejskonference

Dato tor 15 nov
Tid 10:00 16:00
Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg

I 2017 blev projektet rOpen igangsat med det formål at udarbejde et værktøj til vurdering af kvælstoftilbageholdelse i jord baseret på måledata fra to pilotområder ved hhv. Sillerup, Sønderjylland og ved Javngyde, Midtjylland.  

Torsdag 15. november afholdes en midtvejskonference, målrettet alle med interesse i den detaljerede regulering og i, hvordan data- og modelgrundlaget kan genereres på en robust måde.   

 

Program

09:30-10:00

Kaffe og rundstykker

 

Introduktion og perspektivering

10:00-10:15

Velkomst og introduktion til rOPEN

Esben Auken, AU-GEO, Projektleder

10:15-10:30

Perspektiv fra Landbrugsstyrelsen

Peter Byrial Dalsgaard, Specialkonsulent

10:30-10:45

Perspektiv fra Miljøstyrelsen

Peter Kaarup, Kontorchef

Resultater fra rOPEN – lidt tekniske foredrag til baggrund

10:45-11:00

Overblik over faglige elementer i rOPEN - hvad laver vi og hvad laver vi ikke

Esben Auken, AU-GEO, Projektleder

11:00-11:25

Nye geofysiske metoder  til kortlægning af undergrunden og dræn (tTEM og tMAG)

Esben Auken, AU-GEO

11:25-11:45

Detaljerede billeder af undergrunden uden at bore – eksempler fra rOPEN

Anders Vest Christiansen, AU-GEO

11:45-12:15

Forbedret forståelse af vælstofomsætning i undergrunden

Birgitte Hansen, GEUS

12:15-13:15

Frokost

 

Resultater fra rOPEN – hvordan modelleres alle elementerne?

13:15-13:35

Modellering af næringstransport i rodzonen

Christen D. Børgesen, AU-AGRO

13:35-14:10

Et samlet modelleringsmiljø til undergrunden – næring og vand

Troels N. Vilhelmsen, AU-GEO

14:10-14:30

Kaffe

 

Den store sammenhæng

14:30-14:55

Highlights fra Future Cropping med relation til rOPEN

Bo V. Iversen, AU-AGRO

14:55-15:20

Halvvejsresultater fra rOPEN - hvad kan vi nu, og hvad mangler vi?

Anders Vest Christiansen, AU-GEO

15:20-15:50

Perspektivering

Irene Wiborg, SEGES
Brian Jacobsen, KU-IFRO


Om rOpen projektet

 

Kvælstofudledning fra landbrugsarealer kan resultere i næringsbelastning af vandmiljøet. Med vedtagelsen af landbrugspakken i 2016 fik den enkelte landmand lov til at tilføre mere kvælstofgødning til sine arealer ud fra, hvad der i gennemsnit er økonomisk optimalt.

Til gengæld blev det besluttet, at reguleringen skal ske ved hjælp af en mere målrettet regulering, så der fremadrettet skal være en bedre afbalancering imellem dyrkningsbetingelser og en reduceret påvirkning af natur og miljø. En metode til at opnå denne differentierede regulering er at kortlægge landbrugsarealer for ad den vej at identificere robuste og mere sårbare arealer og udpege områder for målrettede tiltag.

Den nuværende regulering er baseret på topografiske oplande på ca. 15 km2 i gennemsnit (ID15-oplande), hvor der er fastsat én retentionsværdi til trods for, at der vil være en stor variabilitet inden for det enkelte opland.

I rOpen undersøger vi om og hvordan, en mere detaljeret regulering kan laves på baggrund af innovativ geofysisk kortlægning i kombination med hydrologisk og hydrogeokemisk karakterisering og modellering. Den geofysiske kortlægning giver en høj opløsning af jordbunden og den terrænnære geologi. Den høje opløsning vil forbedre forudsigelsen af kvælstoftransporten i det åbne land og gøre forudsigelser på markskala mulige. Samtidig vil vi i rOpen lave et beslutningsværktøj, som er transparent og data-drevet. I sidste ende er målet, at dette værktøj skal kunne udbredes på national skala.

Kortlægningsområder

I rOpen udvikles og testes de nye metoder i to områder: Javngyde og Sillerup.

Kortlægningsområdet Javngyde, ligger nord for Ravnsø vest for Aarhus i Østjylland. Det topografiske opland er 10.5 km2, og landbrugsarealerne udgør 80% af oplandet. Vandføring, kvælstof og fosfor er blevet målt ved udløbet til Ravnsø siden 1989. Landskabet og geologien er meget varieret i området, hvilket også giver komplekse afstrømningsforhold og stor variation i reduktionen af kvælstof fra landbrugsarealerne.

Kortlægningsområdet Sillerup ligger sydøst for Christiansfeld i Sønderjylland. Det topografiske opland er 30 km2, og landbrugsarealerne udgør 75% af oplandet. Der er anlagt markdræn i store dele af oplandet og i større udstrækning end i Javngyde. Som i Javngyde forefindes lange tidsserier af vandføring, kvælstof og fosfor som danner grundlaget for modelleringsarbejdet i området. Området er væsentligt mindre varieret og komplekst både hvad angår geologi, hydrogeologi og forventede kvælstofomsætninger.

Besøg projektets hjemmeside 

Figur 1: Konceptuel fremstilling af rOpen kortlægningen, hvor man ved hjælp af geofysisk, hydrologsik og geokemisk kortlægning vil kunne udpege reduktionskapaciteten på markskala.

 

Figur 2: Placeringen af de to studieområder: Javngyde og Sillerup.

Figur 2: Placeringen af de to studieområder: Javngyde og Sillerup.

Figur 1: Konceptuel fremstilling af rOpen kortlægningen, hvor man ved hjælp af geofysisk, hydrologsik og geokemisk kortlægning vil kunne udpege reduktionskapaciteten på markskala.

­

Praktiske oplysninger

Dato: 15. november 2018, 10-16
Sted: Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg 

Tilmeld dig rOpen Midtvejskonferencen her

 

 

I regi af projektet Trends afholdes der torsdag 29. november ligeledes et seminar, hvor resultaterne fra undersøgelser af lavbundsarealers betydning for kvælstofretentionen præsenteres.  

DCA, Agro