Nyheder

Ved hjælp af hvidkløver undersøger forskere fra Aarhus Universitet kvælstoftildeling til afgrøder. Foto: Janne Hansen

03.07.2013 | Forskning

Får afgrøder deres madpakker i den rigtige form?

Nye forskningsresultater rokker ved den traditionelle forståelse af, hvordan planter forsynes med kvælstof. Forskere fra Aarhus Universitet tager hul på et fireårigt projekt, der undersøger, i hvor høj grad organisk kvælstof bidrager til planters kvælstof optag.

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt indholdet af tungmetaller i afgrøder, der tilføres handelsgødning og husdyrgødning. Afgrødernes indhold af tungmetaller var under de grænseværdier, der gælder for fodermidler. Foto: Janne Hansen

03.07.2013 | Forskning

Lavt indhold af tungmetaller i handelsgødede afgrøder

Indholdet af arsen, bly, cadmium og kviksølv i danske afgrøder tilført handels- eller husdyrgødning er under grænseværdierne for indhold af disse metaller i foder. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Såkaldte passive samplere er hjørnestenen i et nyt forskningsprojekt mellem Sorbisense A/S og forskere ved Aarhus Universitet. Målet er at udvikle et prisbilligt monitoreringssystem, der kan måle udledning af pesticider og næringsstoffer fra blandt andet markdræn. Foto: Sorbisense A/S

01.07.2013 | Forskning

Forsker og firma vil forbedre overvågning af landbrugsmarkernes udvaskning

Højteknologifonden har bevilliget godt to mio. kr. til forskningsprojekt, der skal udvikle et prisbilligt målesystem, som kan måle den totale udledning af pesticider og næringsstoffer fra markdræn og i grundvandsboringer. Et nytænkende projekt i en tid, hvor der er stærkt fokus på landbrugets udledninger.