Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Herbicidtolerante afgrøder kan være en del af integreret ukrudtsbekæmpelse

En gruppe forskere, heriblandt en forsker fra Aarhus Universitet, foreslår fem handlinger, der kan fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Forskerne lægger vægt på, at man burde anvende samme vurdering vedrørende de landbrugsmæssige konsekvenser, uanset om afgrøderne er konventionelt forædlet eller genetisk modificeret til at være herbicidtolerante.

27.05.2016 | Janne Hansen

Forskere foreslår fem handlinger til at fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Foto: Janne Hansen

Anvendt korrekt kunne dyrkning af afgrøder, der er tolerante overfor ukrudtsmidler, gøre det lettere at bekæmpe ukrudt effektivt, overvinde stigende problemer med herbicidresistens i ukrudt og hjælpe med at forebygge de miljøproblemer, der er forbundet med intensivt landbrug.

Der er imidlertid flere forhold, der kan begrænse inddragelsen af herbicidresistente afgrøder i integrerede ukrudtsbekæmpelsessystemer. En gruppe forskere foreslår derfor fem handlinger, der kan bane vejen for en bedre inddragelse af herbicidtolerante afgrøder i integrerede ukrudtsbekæmpelsessystemer i EU. De baserer deres anbefalinger på erfaringer draget i lande, hvor herbicidtolerante afgrøder – enten konventionelt avlede eller genetiske modificerede – er almindeligt udbredt.

IPM er nødvendigt

Konventionelt avlede og genetisk modificerede herbicidtolerante afgrøder har ændret den måde, som ukrudt bekæmpes på, og har bidraget væsentligt til den globale produktion af vigtige afgrøder som majs og sojabønne.  De dyrkningssystemer, der anvendes ved dyrkning af herbicidtolerante afgrøder, kan imidlertid føre til reduceret biodiversitet og fremskynde udviklingen af herbicidresistent ukrudt.

Mangfoldighed i dyrkningssystemerne og ukrudtsbekæmpelsen kan øge biodiversiteten og reducere risikoen for udvikling af resistens mod ukrudtsmidler. Det er derfor den mest effektive og bæredygtige løsning at inddrage disse afgrøder i dyrkningssystemer, der er baseret på principperne for integreret ukrudtsbekæmpelse. 

Ligebehandling af herbicidtolerante afgrøder

Dyrkning af konventionelt forædlede afgrøder med herbicidtolerance giver de samme udfordringer og dyrkningsmæssige risici som genetisk modificerede herbicidtolerante afgrøder. EU-regler skelner imidlertid mellem herbicidtolerante afgrøder, der er frembragt via konventionel forædling og genetisk modificering. Alle genetiske modificerede herbicidtolerante afgrøder reguleres, mens de konventionelt forædlede herbicidtolerante afgrøder ikke er reguleret.

Dette er et paradoks, da dyrkning af genetisk modificerede herbicidtolerante afgrøder i Nord- og Sydamerika har vist, at de mest alvorlige problemer, der følger af deres dyrkning, primært er relateret til dyrkningsmæssige forhold og specielt måden ukrudtsmidler anvendes frem for genetiske eller biologiske faktorer. Med andre ord er der de samme fordele og ulemper ved de to type af afgrøder. Det betyder, at hvad enten de er konventionelt avlede eller genetisk modificerede, kræver herbicidtolerante afgrøder de samme managementstrategier for at løse de dyrkningsmæssige udfordringer.

Forslag til fem handlinger

Integreret ukrudtsbekæmpelse er baseret på brugen af en bred vifte af metoder til bekæmpelse af ukrudt på en måde, der er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. I praksis realiseres de potentielle gevinster ved integreret ukrudtsbekæmpelse sjældent med afgrøder, der er modstandsdygtige overfor herbicider på grund af en lang række dyrkningstekniske og socioøkonomiske faktorer.

Effektiv ukrudtsbekæmpelse uden brug af herbicider er på nuværende tidspunkt ikke realistisk i almindelige intensive landbrugssystemer. Et udvalg af effektive herbicider er derfor afgørende for effektiv ukrudtsbekæmpelse. På sigt skal der ske et skifte til afgrødesystemer, der er mindre afhængige af herbicider og gør mere brug af ikke-kemisk metoder, for at øge bæredygtigheden herunder at reducere risikoen for fremkomst af resistent ukrudt.

Selvom sådanne bæredygtige systemers på kort sigt kan være dyre for landmanden at implementere, vil de være gavnlige på lang sigt, især hvis der igangsættes relevante tiltag, og der skabes de rette incitamenter. Disse tiltag og incitamenter bør inkludere: 

  1. Uddannelsesprogrammer til vedligeholdelse og forbedring af kendskabet til ukrudt og ukrudtsbekæmpelse
  2. Revision af nuværende dyrkningsvejledninger for herbicidtolerante afgrøder
  3. Gennemførelse af socioøkonomiske studier til forståelse og ændring af landmænds holdninger og adfærd
  4. Udvikling af passende regler og reguleringer som fremmer anvendelsen af integreret ukrudtsbekæmpelse
  5. Revision af nuværende EU-regler

 

 


Yderligere oplysninger

Du kan læse artiklen Integrated weed management systems with herbicide-tolerant crops in the European Union: lessons learnt from home and abroad i det videnskabelige tidsskrift Critical Reviews in Biotechnology.    

Professor Per Kudsk
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
E-mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 8715 8096
Mobil:  2228 3382

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.

DCA, Agro, Plantedyrkning