Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Landbrugets overskud af næringsstoffer er fortsat faldende

Ny DCA-rapport viser, at overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. De største reduktioner er sket frem til midten af 00’erne, hvorefter udviklingen er begyndt at flade ud, men er fortsat svagt faldende.

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. Foto: Henning C. Thomsen, AU

Tab af næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium kan have en uheldig påvirkning på miljøet, og derfor kan overskuddet og udnyttelse af særligt de to førstnævnte næringsstoffer bruges som indikator for landbrugets miljøpåvirkning.

Som led i aftalen om myndighedsbetjening mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug hvert år en opdatering af de seneste 20 års balancer for landbrugets anvendelse af de førnævnte næringsstoffer.

Den nyeste udgave – der dækker årene fra 1994/95 til 2014/15 - er netop offentliggjort, og konklusionen ligger i slipstrømmen på de senere års opgørelser: Faldet i landbrugets overskud af næringsstoffer har været støt faldende de seneste 20 år, om end faldet var størst indtil midten af 00’erne, hvorefter udviklingen synes at flade ud. I hele perioden er overskuddet af kvælstof reduceret med 45-47 procent, mens overskuddet af fosfor er faldet 71 procent og kalium 63 procent.

Næringsstofbalancen beregnes på nationalt plan, hvor overskuddet er beregnet som forskellen mellem tilførsler af gødning, kvælstoffiksering, nedbør og fodermidler og fraførsler med vegetabilske og animalske produkter. Den betydelige reduktion i overskuddet indtil midt 00’erne skyldes primært en øget udnyttelsesgrad af husdyrgødningen, ledsaget af reduceret forbrug af handelsgødning.

Det svagere fald i overskuddet de senere år skyldes især, at der er sket et fald i importen af fodermidler, samtidig med at fraførsler med vegetabilske produkter generelt har været stigende som følge af højere høstudbytter de senere år.

I forhold til gennemsnittet af de seneste fem år, betyder det, at kvælstof-overskuddet i 2014/2015 er reduceret med 1-2 kg per hektar, mens overskuddet af fosfor og kalium er stort set uændret.


Yderligere oplysninger

Rapporten, der er udarbejdet som led i aftalen om myndighedsbetjening mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet, kan downloades her.

Kontakt

Akademisk medarbejder Finn Pilgaard Vinter
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Mail: finnpilgaard.vinther@agro.au.dk
Telefon: 8715 7675

Akademisk medarbejder Preben Olsen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
Mail: preben.olsen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7731
Mobil: 21730711