Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Moderat nedgang i landbrugets overskud af næringsstoffer

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget fortsætter med at gå i den rigtige retning.

Overskuddet af næringsstoffer fra landbruget har været støt faldende de seneste 25 år. I produktionsåret 2010/2011 er overskuddet dog større end året før, men som gennemsnit af de seneste 2-3 år resulterer det i et mindre fald i kvælstof- og kalium-overskuddet, hvorimod overskuddet af fosfor er uændret i forhold til 2009/2010.

 

Mængden af kvælstof, fosfor og kalium, der har potentiale for at blive ledt ud i naturen, bliver mindre og mindre. Det viser en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

 

- For næringsstoffer, hvor et tab har en uheldig påvirkning af miljøet, er overskuddet, set over en årrække, en god indikator for udviklingen i landbrugets potentielle miljøpåvirkning, hedder det i rapporten.

 

Aarhus Universitet opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer. Det er disse resultater for 2010/11, der nu er tilgængelige i rapporten udgivet af DCA.

 

Input minus output lig med overskud

Overskuddet af et næringsstof svarer til den samlede mængde af næringsstoffet, der er tilbage i landbruget, når indkøb af fodermidler og handelsgødning er fratrukket den mængde, der er eksporteret via salg af vegetabilske og animalske produkter.

 

Overskuddet svarer til, hvad der potentielt kan tabes via ammoniakfordampning fra stald og lager eller ved udbringning, denitrifikation, udvaskning eller overfladeafstrømning eller som eventuelt kan indbygges i jordpuljen.

 

Set over en årrække skyldes den væsentligste del af nedgangen i overskud af næringsstoffer fra landbruget et faldende forbrug af handelsgødning på markerne.

 

I 2009/10 blev der i forhold til foregående års overskud beregnet en betydelig reduktion i overskuddet af både N, P og K, hvilket primært kunne tilskrives høje udbytter i både 2008 og 2009, og dermed en stor fraførsel med salgsafgrøder.

 

I 2010 var høstudbytter mere moderate, hvorved overskuddet i 2010/11 er noget højere end i 2009/10, men beregnet som gennemsnit af de sidste tre år, er der fortsat en moderat nedgang i overskuddet af alle tre næringsstoffer.

 

Rapporten ”Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1990/91-2010/11, DCA rapport nr. 8, juni 2012” kan downloades her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther, Institut for Agroøkologi, e-mail: finn.vinther@agrsci.dk, telefon: 8715 7675

 

Billedtekst: Det er godt nyt for naturen, at landbrugets overskud af næringsstoffer fortsat falder. Foto: Janne Hansen