Aarhus Universitets segl

Ny professor i bæredygtighed

Tommy Dalgaard ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er udnævnt til professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse.

Tommy Dalgaard er udnævnt til professor og holder tiltrædelsesforelæsning 15. april 2016.

Aarhus Universitet har fået en ny professor. Det er den 45-årige Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi, der med virkning fra 1. januar 2016 er udnævnt til professor mso i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse. 

Nogle professorer dykker dybt og bliver fremragende eksperter på et smalt område. Tommy Dalgaard går den modsatte vej i sin forskning. Han flyver højt og ser på tingene i det store perspektiv. Hvor nogle mennesker ser træer, ser andre skove. Tommy Dalgaard ser hele landskaber, med både skove, marker, husdyr, vandhuller og de mennesker, der lever i og af landskabet – og studerer de relaterede stof- og energibalancer på såvel dansk som internationalt niveau. I overført betydning skal der mere end blot en helikopter til for at få det udsyn; det kræver både en satellit og en tidmaskine, for den nye professor tager det hele med i både tid og rum.     

Tommy Dalgaard forklarer den helhedsorienterede tilgang til sit fag ved hjælp af titlen på hans professorat: Jordbrug og Bæredygtig Ressourceanvendelse. 

- Med ordet ”jordbrug” forstås hele landbrugslandskabet – ikke blot de enkelte dyrkede marker. Begrebet ”bæredygtighed” inkluderer både de økonomiske, menneskelige og miljømæssige aspekter. Ordet ”ressourcer” tager højde for både jord, input og output; dvs. brug af dyrkningsjorden, input i form af eksempelvis næringsstoffer og energi, samt output i form af eksempelvis majs eller mælk. Til sidst er ordet ”anvendelse”, som jeg ser på i tid og rum, eksempelvis hvordan arealerne anvendes, forklarer Tommy Dalgaard. 

Professor i det store overblik

Professor Tommy Dalgaard har lige siden sin studietid på Landbohøjskolen arbejdet med at skabe overblik over anvendelsen af kulturlandskabet set fra et integreret synspunkt. Han blev cand.agro. i 1996, og har praktisk erfaring både som landmand og mejerimedarbejder, samt ved at udføre planteforsøg som volontør i Tureby-Køge Landboforening. 

Efter højskoleophold, værnepligt og endt agronomuddannelse blev Tommy Dalgaard ansat ved forskningscentret i Foulum, først som videnskabelig assistent ved Statens Husdyrbrugsforsøg, og dernæst ved Statens Planteavlsforsøg som forsker og ph.d.-studerende i Agroøkologi. Her udvikledes, blandt andet under et studieophold i Californien, metoder til at identificere hvilken skala man skal kigge på for at måle effekterne af jordbrugets ressourceanvendelse på en retvisende måde.   

Sin ph.d.-grad fik Tommy Dalgaard i 2001. Han blev i Foulum, hvor han i 2002 blev seniorforsker og i 2004 forskningsleder i Institut for Agroøkologi. I 2012 blev han leder af kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management på Aarhus Universitet, hvor han også underviser i blandt andet agroøkologi og jordbrugspolitik. 

Som professor i ”det store overblik” har Tommy Dalgaard for vane at arbejde på tværs af både fag- og landegrænser. I forskningen inddrager han en bred vifte af ekspertområder og anerkendte universiteter internationalt. Især gennem EU-projekter, ved vejledning af studerende og ph.d.-kandidater fra hele verden, og som leder af Den Danske Kvælstofforskningsalliance (dNmark) inddrages viden på tværs af discipliner såsom agronomi, økonomi, sociologi, bio-geografi, landskabsforvaltning, rådgivning, geologi, sundhedsvidenskab, kultur og samfund. 

Landbruget i fortid, nutid og fremtid

Tommy Dalgaard er også formand for en særlig FN task force omkring kvælstofressourcens forvaltning i Nordamerika, Europa og Rusland. Rollen er her at vise og fremme gode eksempler på bæredygtig kvælstofanvendelse, især i forhold til jordbrugs- og fødevaresektoren. 

- Vi bruger livscyklusanalyser og gode eksempler fra praksis til at vise, hvordan man kan anvende ressourcerne, og i dette tilfælde i særlig grad kvælstof, så man også tager hensyn til det øvrige samfund og miljø. Man skal løse det lokale problem uden at skabe et globalt problem, siger den nyslåede professor. 

Tommy Dalgaard har i alt bidraget til over 200 videnskabelige publikationer, og heraf mere end 50 fagfællebedømte publikationer de seneste fem år, men de to forfatterskaber, han er mest tilfreds med, er ikke dem, der giver flest point i forskerkredse. 

- Jeg er mest glad for mine bidrag til Aarhus Universitets flotte serie ”Verdensbøger” om Danmarks natur- og kulturhistorie. Jeg har skrevet artikler om landbrug til ”Romantikkens Verden”, ”Modernitetens Verden” og ”Fremtiden”. Jeg er også meget stolt af at bidrage til det fornemme værk ”Trap Danmark”, hvor jeg skriver om landbruget i Danmark. Det er et opslagsværk, der kun skrives en gang pr. generation og kun af særligt indbudte forfattere, siger Tommy Dalgaard. Han sætter formidling af sin omfattende viden til den brede befolkning i højsædet.   

- Min mission er at skabe og udbrede viden om, at der skal investeres i en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Vi skal forstå hele kæden lige fra indkøb af gødning til at fødevaren serveres på bordet. Men i stedet for at se på det som en lineær kæde, skal vi betragte det som en cirkulær, biobaseret økonomi, det vil sige en grøn økonomi. Der skal være værditilvækst i alle led til fordel for både vand, land, landbrug og mennesker. Det sker ved, at man genanvender ressourcer, forklarer han. 

Professor Tommy Dalgaard holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 15. april kl. 13 i auditoriet i Foulum med titlen ”Langtidsperspektiver for en bæredygtig anvendelse af ressourcer i jordbruget – Hvorfor er investeringer i den biobaserede økonomi vigtige netop nu?” 


Yderligere oplysninger: Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, e-mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk, telefon: 8715 7746, mobil: 2070 6132