Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye tal for klimabelastningen ved dyrkning af hvede og raps til biobrændstof

Forskere ved Aarhus Universitet har opdateret tallene for, hvor stor klimabelastningen er ved dyrkning af hvede og rasp til biobrændstoffer.

De danske tal holder sig stort set altid under de standardværdier, der er opregnet i VE-direktivet. Foto: Janne Hansen

Ethanol og biodiesel produceret fra landbrugsafgrøder betragtes som bæredygtige biobrændstoffer med et stigende potentiale for at afløse fossile brændsler. En vigtig drivkræft for denne udvikling er ønsket om at begrænse den samlede klimabelastning fra transportsektoren.

Produktion af biobrændstoffer, grundlagt for eksempel ved dyrkning af vinterhvede og vinterraps, kræver dog et input af arbejde og hjælpestoffer, som skal indregnes i den samlede klimabelastning fra biobrændstoffer.

På den baggrund har EU indført et direktiv (VE-direktivet), der begrænser, hvor høj værdikædens klimabelastning må være, hvis biobrændstoffer skal tælle med i EU’s målsætning om 10 procents vedvarende energi i transportsektoren i 2020.

Indtil videre kræves, at biobrændstoffer har en klimabelastning, der er 35 procent lavere end for fossile brændsler. Denne værdi strammes til 50 procent i 2017. I forhold til den samlede klimabelastning fra værdikæden ved produktion af biobrændstoffer indgår emission af drivhusgasser ved dyrkning som et selvstændigt og vigtigt element.

Opdateret rapport

Energistyrelsen bad i 2009 Fødevareministeriet om at udarbejde en dansk rapport om emission af drivhusgasser fra dyrkning af afgrøder til biobrændsler. Arbejdet blev med udgangspunkt i en svensk rapport uddelegeret til DCA, der via forskere ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, løste denne del af Danmarks forpligtelser overfor EU Kommissionen jf. VE-direktivet.

NaturErhvervstyrelsen bad senere i 2014 DCA vurdere, om der var grundlag for at opdatere de danske beregninger. Forskerne bag rapporten indhentede oplysninger, der var fremkommet gennem de mellemliggende fem år, og en opdateret rapport fra 2015 er nu accepteret af EU-Kommissionen. Rapporten kan hentes her.

Den opdaterede rapport viser, at estimaterne for drivhusgasemission fra vinterhvede i de fem danske regioner i 2015 lå mellem 18,9 og 23,4 g CO2 ækvivalenter per megajoule ethanol; i 2010 var de samme tal mellem 20,1 og 24,4 g CO2 ækvivalenter. For vinterraps lå resultatet i 2015 mellem 21,4 og 24,4 g CO2 ækvivalenter per megajoule biodiesel; i 2010 var disse tal mellem 23,7 og 28,2 CO2 ækvivalenter. Dette betyder, at de danske tal stort set altid holder sig under de standardværdier, der er opregnet i VE-direktivet, hvilket er henholdsvis 23 og 29 g CO2 ækvivalenter for hvede og raps.

Baggrund for de nye skøn

I dele af landbrugspressen er det blevet fremført, at den opdaterede rapport bygger på tal leveret af DLG og Danish Agro. Lektor ved Institut for Agroøkologi, Lars Elsgaard, har udført de endelige beregninger og undrer sig over denne udlægning.

Han henviser i stedet til, at rapporten er opdateret i forhold til nye udbytte-tal fra Danmarks Statistik, nye publicerede data fra Yara HESQ, samt en opdateret metode til beregning af emission fra udvasket kvælstof. Også miljøbelastningen ved produktion af den strøm, der indgår under vejs i processen, er faldet med mere end 35 procent i årene fra 2010 til 2015, som dokumenteret af Energinet.dk.

Herudover har EU Kommissionen udbedt en særlig analyse af emissionen af drivhusgasser fra organiske jorde. Og her har AU’s nye kortlægning af organiske jorders kulstofindhold muliggjort et mere detaljeret svar fra dansk side. Men det betyder ifølge lektor Lars Elsgaard ikke, at de nuværende beregninger er endegyldige:

- Denne type beregninger hviler på et stort antal vurderinger og antagelser. Som vi beskrev allerede i 2010, er det naturligt, at disse antagelser vurderes med jævne mellemrum for at tage højde for ny viden og teknologisk udvikling. Der er altså tale om, at forudsætningerne for at bruge afgrøder til energiformål løbende udvikler sig. Kravet er dog, at vi kan dokumentere de tal, vi lader indgå i beregningerne til EU”, siger Lars Elsgaard.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lektor Lars Elsgaard
Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer
Mail: lars.elsgaard@agro.au.dk
Telefon: 87157674