Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye tider for ukrudtsbekæmpelsen i Europa

Integreret ukrudtsbekæmpelse er vejen frem for et bæredygtigt og robust jordbrug. Et nyt Horizon 2020-projekt vil støtte og fremme implementering af systemet i Europa.

Forskere fra Aarhus Universitet koordinerer et europæiske projekt, der støtter implementering af bæredygtig, integreret ukrudtsbekæmpelse i Europa. Foto: Janne Hansen

Ukrudtsbekæmpelsen i Europa vil i fremtiden blive mere miljøvenlig, hvis konceptet integreret ukrudtsbekæmpelse får bedre fat på europæiske jordbrug – og det er målet med et nyt Horizon 2020 projekt, der koordineres af professor Per Kudsk, Aarhus Universitet. Det femårige projekt, der er bevilget 6,6 mio. euro, har som mål at støtte og fremme integreret ukrudtsbekæmpelse i Europa. 

- Projektet vil demonstrere, at integreret ukrudtsbekæmpelse kan understøtte mere bæredygtige dyrkningssystemer, som er robuste overfor eksterne påvirkninger, og som ikke forringer lønsomheden eller forsyningen af fødevarer, foder og biomaterialer, siger professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Projektets konsortium består af 40 partnere fra otte forskellige europæiske lande og omfatter 12 universiteter og forskningsinstitutioner, der er førende indenfor forskning i ukrudtsbekæmpelse, 15 mindre virksomheder (såkaldte SMV) og andre virksomheder samt 14 rådgivningsvirksomheder og dyrkerorganisationer. 

Fokus på fire scenarier

Projektet vil udvikle, afprøve og vurdere managementstrategier for fire forskellige dyrkningsscenarier, der repræsenterer typiske afgrøder i Europa. 

- Ved at bruge sådan en kategorisk tilgang kan vi etablere principper og udvikle IWM-strategier, der kan anvendes udover de case studier, som projektet fokuserer på, siger Per Kudsk. 

De fire scenarier, som projektet vil fokusere på, er: 

  • Enårige afgrøder sået i smalle rækker (f.eks. korn, raps)
  • Enårige afgrøder sået i brede rækker (f.eks. majs, solsikker, frilandsgrønsager)
  • Flerårige urter (f.eks. græs, lucerne, rødkløver)
  • Flerårige træafgrøder (f.eks. kernefrugter, citrusfrugter, oliven) 

Barrierer brydes og ordet spredes

Projektet vil gennemgå aktuelle socioøkonomiske og agronomiske barrierer for implementeringen af integreret ukrudtsbekæmpelse i Europa samt udvikle og optimere nye, alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Projektet vil udvikle en ”værktøjskasse” af validerede metoder, som kan anvendes i forbindelse med integreret ukrudtsbekæmpelse.

Projektet vil også designe, validere og vurdere effektiviteten samt den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed af specifikke strategier for de forskellige dyrkningsscenarier, og således adressere såvel jordbrugernes behov for effektiv ukrudtsbekæmpelse som samfundets bekymring over de mulige miljømæssige effekter.  

Projektets resultater vil være tilgængelige for slutbrugere via online information, markvandringer, undervisning, kommunikationsværktøjer og videnudveksling med rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med integreret ukrudtsbekæmpelse

Nationale klynger er kernen

Nationale klynger vil blive etableret i hvert af partnerlandene. Konceptet med nationale klynger er nyt. De nationale klynger er netværk, der består af avlergrupper, rådgivningsvirksomheder, SMV og forskningsinstitutioner. De får ansvaret for at designe og validere de IWM-strategier, der undersøges i deres land.  

- Konceptet med nationale klynger er et resultat af erfaringer og observationer fra tidligere europæiske og nationale plantebeskyttelsesprogrammer, som har vist, at der er meget større chancer for, at innovation fører til varige ændringer , hvis det sker i et samarbejde  imellem alle aktører, som i dette tilfælde er slutbrugere, forskere, rådgivere og teknologiudbydere, og de innovative løsninger er tilpasset de lokale forhold, siger Per Kudsk.


Yderligere oplysninger  

Fakta om IWMPRAISE: 

  • Projektet er bevilget 6,6 mio. euro fra EU’s Horizon 2020-program.
  • Det totale budget er cirka 7,1 mio. euro.
  • Projektet løber i fem år med start cirka 1. april 2017.
  • Projektkonsortiet består af 40 partnere fra otte forskellige europæiske lande.
  • Partnerne omfatter 12 universiteter og forskningsinstitutioner, der er førende indenfor ukrudtsbekæmpelse, 15 SMV og andre virksomheder samt 14 rådgivningsvirksomheder og slutbrugerorganisations.
  • Øvrige danske partnere i IWMPRAISE er: SEGES, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark, Agro Intelligence Aps og Frank Poulsen Engineering Aps

Kontakt
Professor Per Kudsk
Institut for Agroøkologi, AU
E-mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 8715 8096
Mobil: 2228 3382

Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.