Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opdatering af det nationale kvælstofretentionskort

Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

Der er gennemført en ny beregning af kvælstofbelastningen og kvælstofretentionen fordelt på ID15-oplande - 15 km2 store områder - for hele landet. Foto: Janne Hansen

I foråret 2015 offentliggjorde GEUS og de nationale centre DCE og DCA ved Aarhus Universitet den nationale kvælstofmodel, der er udviklet ved kobling af delmodeller for rodzonen, grundvandet og overfladevandet. Modellen er anvendt til beregning af det nationale kvælstofretentionskort, som viser hvor meget kvælstof, der omsættes eller tilbageholdes i undergrunden eller overfladevandet, inden det strømmer ud til kystvandene.

Forskningsinstitutionerne har efterfølgende benyttet modellen i andre studier på mere lokal skala til belysning af problemstillinger relateret til kvælstoftransport. Gennem disse analyser har forskerne fundet, at der var behov for at ændre en beregningsmetode i dele af den samlede kvælstofmodel.

Dette er nu korrigeret, og der er gennemført en ny beregning af kvælstofbelastningen og kvælstofretentionen fordelt på ID15-oplande - 15 km2 store områder - for hele landet.

Korrektionen har betydet en regneteknisk opjustering af kvælstofretentionen fordelt på ID15-oplande. På landsplan er retentionen således opjusteret med ca. 6 procent point, men korrektionen har haft forskellig effekt på retentionen i de enkelte oplande.

Det nye kvælstofretentionskort og den nye reviderede rapport kan downloades her.