Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pesticiders effekt på livet i jorden er kompleks

Forskning viser, at der er et komplekst samspil mellem pesticider, jordbearbejdning og gødskning, når det gælder effekter på det mylder af liv, der befinder sig i jorden. Dette samspil bør tages i betragtning, når pesticider risikovurderes.

Pesticiders effekt på livet i jorden hænger sammen med gødskning og jordbearbejdning. Foto: Colourbox

Mennesker og regnorme har en fælles interesse: jorden. For en regnorm og et utal af andre organismer er jorden deres hjem og fødegrundlag. For mennesker er jorden også fødegrundlag, hvad enten det drejer sig om afgrøder, som vi spiser direkte, eller afgrøder, vi fodrer vores husdyr med. 

Dyrkning af jorden omfatter jordbearbejdning, tilførsel af næringsstoffer i handelsgødning eller husdyrgødning, og (på konventionelle bedrifter) anvendelse af pesticider. Hvordan påvirkes regnorme og andre jordlevende organismer af pesticider? Er effekterne simple, eller påvirkes de af andre dyrkningsfaktorer? 

Med støtte fra Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt disse forhold. Projektet blev gennemført i et langvarigt jordbearbejdningsforsøg, som i to dyrkningssæsoner for vinterhvede beskrev populationer af regnorme, mikro-leddyr og mikroorganismer. Andre aspekter, herunder udvaskning, jordstruktur og nedbrydning af afgrøderester, blev undersøgt under laboratorieforhold. 

Resultaterne er offentliggjort i en rapport fra Miljøstyrelsen, som bekræfter, at effekter af pesticider i høj grad påvirkes af dyrkningsformen. 

Komplekse samspil i jorden

En effektiv omsætning af afgrøderester og gødningsmaterialer er vigtig for landbrugets planteproduktion. Organismer, der lever i jorden, spiller en afgørende rolle i disse processer, som vedligeholder jordens frugtbarhed og fysisk-kemiske egenskaber. 

Brug af pesticider kan påvirke jorden negativt, hvis centrale funktioner forstyrres. Derfor er en risikovurdering af pesticider nødvendig, men denne risikovurdering bør tage højde for den konkrete anvendelse. 

- Andre dyrkningsfaktorer end pesticider påvirker også jordens organismer og deres aktivitet, og der er vekselvirkninger mellem dyrkningsfaktorer, som bør inddrages i vurderingen af pesticideffekter, skriver forskerne i rapporten.

Forskerne anbefaler derfor, at pesticider også undersøges i testsystemer, der inddrager flere faktorer end blot den direkte eksponering, når pesticider skal risikovurderes.  

Gødskning og jordbearbejdning påvirker pesticideffekt

Valg af jordbearbejdningsmetode og kvælstofkilde viste i undersøgelsen mange signifikante vekselvirkninger med pesticiders effekt på antal og aktivitet af jordlevende organismer. Der var også en betydelig sæson- og årsvariation. 

- Det understreger, at simple testsystemer med eksponering af enkeltorganismer giver et ufuldstændigt billede af pesticideffekter. Viden om vekselvirkninger mellem pesticider og andre dyrkningsfaktorer kan bidrage til forståelsen af pesticiders skæbne og effekter i naturlige miljøer, hedder det i rapporten. 

Forskerne benyttede sig af de langvarige jordbearbejdningsforsøg på Aarhus Universitets forskningscenter AU Foulum til undersøgelsen. Her undersøgte forskerne pesticid-effekter i både pløjet jord og jord, som blev tilsået direkte, uden pløjning. Dyrkningsjorden blev enten tilført handelsgødning eller kvæggylle. Endelig blev der anvendt enten svampemiddel eller et insektmiddel, eller ingen pesticider. Alle kombinationer af disse behandlinger var omfattet af forsøget, som havde 20 forskellige forsøgsbehandlinger, alle med fire gentagelser. 

Efter forårsbehandlingen med pesticider, og igen efter høst i september, beskrev forskerne regnorme, springhaler, mider, bakterier og svampe i jorden. De undersøgte også nitrifikation og risikoen for nedvaskning af pesticiderne samt en række andre forhold i jorden. 

- Vi fik bekræftet, at der er betydelige vekselvirkninger mellem dyrkningsfaktorer, herunder pesticider, med hensyn til effekter på jordens organismer. Der er mange kilder til variation i marken, og jordbearbejdning kan have en større effekt end pesticiderne, siger seniorforsker Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi.

Han påpeger, at resultaterne ikke giver anledning til konkrete anbefalinger vedrørende brugen af pesticider, men at de understreger, at miljømyndighederne skal være kritiske over for den type dokumentation, som præsenteres. 

Undersøgelsen er udført af forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet på foranledning af Miljøstyrelsen. 


Yderligere oplysninger

Rapporten ”Pesticiders vekselvirkning med jordbearbejdning og gødskning. Effekter på fauna, mikroorganismer og udvalgte økosystem-funktioner. Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 162” er udgivet af Miljøstyrelsen og kan downloades her.  

Kontakt 
Seniorforsker Søren O. Petersen
Institut for Agroøkologi
E-mail: sop@agro.au.dk 
Telefon: 8715 7756
Mobil: 2812 4304


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.