Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Foulumforsker har 40 års jubilæum

Forskning i produktionssystemer – fra helårsforsøg til livscyklusvurdering. John Erik Hermansen kan 1. oktober 2014 fejre sit 40 års jubilæum.

I anledning af 40 års jubilæet holder John E. Hermansen fredag den 3. oktober 2014 en festforelæsning.

Ressourceudnyttelsen i jordbruget står højt på den politiske dagsorden i disse år som følge af det stigende pres på jordens ressourcer til at opfylde vores behov for mad og energi. Det er imidlertid ikke et nyt felt. Ressourceudnyttelsen er og har altid været afgørende for landbrugsbedrifternes konkurrenceevne, og den er af stor betydning for produktionens miljøpåvirkning.   

For at forstå og forbedre ressourceudnyttelsen er der behov for metoder til at kvantificere ressource flows på landbrugsbedrifter på en måde, der kan forbedre beslutningsgrundlaget for de involverede landmænd og andre aktører. Det har været en central del af John E. Hermansens forskning gennem en årrække og med udgangspunkt i data fra praktiske landbrug.  Man kan roligt sige, at tilgangen har vist sit værd.

Forskningen har ført til et stort antal artikler i videnskabelige tidskrifter og afholdelse af videnskabelige kongresser. Forskningen har givet viden, som har bidraget til udvikling af nye og bedre produktionssystemer i landbruget; fx til udviklingen af økologisk husdyrbrug i Danmark. Samtidig anvendes forskningen dagligt af fødevarevirksomheder til at dokumentere deres indsats for miljø og klima; og af myndighederne til at regulere og udvikle landbruget.

John Erik Hermansen kan den 1. oktober 2014 fejre sit 40 års jubilæum. Han er leder af forskergruppen ”Jordbrugssystemer og Bæredygtighed” ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i Foulum

Det er en lang rejse, som startede med praktiske undersøgelser i kvægbruget; de såkaldte ”Helårsforsøg med kvæg”, som bl.a. undersøgte næringsstofstrømme og produktivitet på kvægbrugene.

Resultaterne gav en ny og grundlæggende viden om både ressourceudnyttelse og sammenhæng med bedriftsøkonomi. Viden, som kunne anvendes af både landmanden og hans rådgivere, men som også gav et helt nyt samfundsøkonomisk perspektiv på landbruget.

Aktiviteterne i helårsforsøgene blev i 1990erne overtaget af landbrugsrådgivningen, og John Hermansens forskningsmæssige rejse fortsatte med forskning i bæredygtig og økologisk fødevareproduktion. Senere blev det til forskning i fødevarernes fodaftryk på klima og miljø.

Det er forskning, som efterspørges af både fødevarevirksomheder, landbrugsorganisationer, NGOer og myndigheder; og som vækker international videnskabelig respekt.

De senere år har Johns forskergruppe bl.a. arbejdet med livscyklusvurdering (LCA), som anvendes af fødevarevirksomheder til at dokumentere og forbedre miljøpåvirkning overfor forbrugerne. Det er samtidig forskning, som kan anvendes i samfundsregi; et helt aktuelt eksempel er en udredning om, hvad forbruget af soja i den danske svineproduktion betyder for klima og miljøforhold.

Men hvorfor er det, at den samme forskning er så interessant for så forskellige grupper?

Grundlaget for forskningen er systematisk indsamling af data, kombineret med et stort kendskab til landbrugets produktionssystemer og fødevareproduktionssystemer i det hele taget.

I virkelighedens verden vil aktørerne gerne kende de faktiske forhold. Og det er kun ved at have data om ressourceanvendelse, produktivitet, energi- og næringsstofstrømme, at produktionssystemerne kan forbedres.

John Hermansen har produceret sådanne data i 40 år, og han har i betydelig grad bidraget med viden, som landbruget og fødevareproduktionen har kunnet udvikle sig fra.

Samtidig har hans forskning skabt international forståelse af, hvorledes forskning i jordbrug og fødevareproduktion kan bidrage til at udvikle sektorens bæredygtighed.

Senest har den internationale anerkendelse udmøntet sig i formandsskabet for den europæiske husdyrforskerkongres, som blev holdt i København i august 2014. Omkring 950 forskere fra 60 lande deltog i kongressen.

I anledning af 40 års jubilæet holder John E. Hermansen fredag den 3. oktober 2014 kl. 14.00 en festforelæsning i auditoriet på AU Foulum.

Forelæsningen har titlen: Forskning i produktionssystemer – fra helårsforsøg til livscyklusvurdering

Efterfølgende holder Institut for Agroøkologi en reception, som finder sted i gæstekantinen på AU Foulum. Tilmelding dig her


Yderligere oplysninger

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. 87 15 77 75 eller 20 91 03 71