Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ukrudtets resistens mod herbicider kortlagt

For at få et bedre indblik i udviklingen af ukrudtets resistens mod herbicider, har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt det nuværende resistensbillede.

Flere ukrudtsarter er resistente over for herbicider. For at følge udviklingen i resistens har forskere kortlagt den nuværende situation. Foto: Janne Hansen

Hvordan står det til med ukrudtets resistens mod herbicider i Danmark? Det har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt med finansiering fra Miljøstyrelsen og Dansk Planteværn. Kortlægningen, der er beskrevet i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, danner et grundlag for at følge udviklingen i resistens over tid. Det betyder blandt andet, at man kan analysere effekten af den danske pesticidafgift.  

Den differentierede pesticidafgift, der blev indført i 2013, er baseret på midlernes egenskaber, herunder deres potentielle belastning af sundhed, natur og miljø. Som pesticidafgiften er skruet sammen, har den tendens til at favorisere prismæssigt de herbicider, hvor risikoen for resistens i de ukrudtsarter, vi vil bekæmpe, er størst.  

Rapporten fra DCA noterer, at afgiften er lav på nogle af de stoffer, som flere ukrudtsarter har udviklet resistens mod. Det gælder eksempelvis ACCase-hæmmere og minimidler som sulfonylurea-midler. Omvendt er afgiften høj på nogle af de herbicider, der er resistensbrydere. Det gælder eksempelvis Boxer, Stomp og Kerb.  

Øjebliksbillede danner baseline

I Miljøstyrelsens aftale om sprøjtemiddelstrategi står, at udviklingen af resistens skal overvåges. For at gøre dette, skal der først etableres et udgangspunkt, der beskriver situationen inden pesticidafgiften har haft sin indvirkning. Derefter kan der nogle år senere følges op med en ny kortlægning af forekomsten af resistens mod herbiciderne.   

- Projektet giver et øjebliksbillede af udbredelsen af herbicidresistens i Danmark, inden pesticidafgiftens eventuelle påvirkning af valg af ukrudtsmidler. Det fortæller ikke noget om udviklingen over tid, men danner et grundlag for at kunne gøre det i fremtiden, siger seniorforsker Solvejg K. Mathiassen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Ukrudtsfrø indsamlet

For at skabe overbliksbilledet monitorerede forskerne herbicidresistens i frøprøver fra ubehandlede parceller i ukrudtsforsøg. Frøprøverne kom fra otte ukrudtsarter: fuglegræs, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, agerrævehale og vindaks.  

Forskerne screenede effekten af to herbicider på 303 spiredygtige frøprøver i 2013-2015 og fandt resistens mod herbiciderne i otte procent af prøverne og i seks af de otte ukrudtsarter – kun vindaks og kornblomst gik fri. Hos agerrævehale, og rajgræs blev der fundet resistens overfor sulfonylurea-midler (Lexus og Hussar OD) og ACCase-hæmmere (Topik og Primera Super). Hos de tokimbladede ukrudtsarter blev der primært fundet resistens overfor sulfonylurea-midler (Trimmer) – i enkelte tilfælde med krydsresistens til florasulam (Primus).     

Et sådant referencegrundlag er en forudsætning for at kunne følge udviklingen af resistens senere. Hvis de kommende år viser et selektivt skift i valget af herbicider som følge af de ændrede afgifter, kan en opfølgende monitorering belyse, om det medfører en ændring i resistensniveauet.  

Hvis det er tilfældet, skal man skelne, om andre ændringer i dyrkningssystemer har gjort sig gældende. Eksempelvis kan sædskifte, jordbearbejdning eller afgrødevalg have påvirket udviklingen i resistens. Forskerne har derfor opbygget en database med oplysninger om afgrøder og herbicidanvendelse på de lokaliteter, der blev samlet frø fra.  


Yderligere oplysninger  

Rapporten ”Etablering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark (2013-2015), DCA-rapport nr. 84, oktober 2016” kan downloades her.  

Kontakt

Seniorforsker Solvejg Kop Mathiassen
Institut for Agroøkologi, AU
Email: sma@agro.au.dk,
Telefon: 8715 8194


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.