Aarhus Universitets segl

Malkefrekvens

Projektet

Mange bedrifter praktiserer i dag malkning 3 gange dagligt for bedre at kunne udnytte køernes ydelsespotentiale. Spørgsmålet er, om det er optimalt at malke 3 gange dagligt gennem hele laktationen eller om en kombination af 2 og 3 gange malkning bedre kan tilgodese koens fysiologiske tilstand og landmandens interesser i forhold til årsydelse, sygdomme og økonomi med videre.

Projektet undersøger forskellige malkestrategier, hvor køerne malkes enten 2 eller 3 gange i starten af laktationen. Effekten heraf belyses dels for den enkelte ko og dels for den samlede bedrift gennem modelanalyser. Hypotesen er, at 2 daglige malkninger af køerne i tidlig laktation frem til, at de er i positiv energibalance, og et efterfølgende skift til 3 daglige malkninger, kan stimulere koen til en opretholdelse af mælkeydelse via en forbedret evne til at modvirke det naturlige fald i ydelsen gennem laktationen, og således skabe grundlag for en højere årsydelse.

Periode og finansiering

Projektet er beskrevet som et treårigt projekt med start 1. januar 2017, men er afhængig af årlige bevillinger fra Mælkeafgiftsfonden (MAF).

Deltagere

Aktiviteter

Spørgeskema undersøgelse (2017)

Til at belyse nedenstående spørgsmål blev der i 2017 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt danske mælkeproducenter, som praktiserer 3x daglig malkning. 

  • Hvilke bedrifter malker egentlig 3x dagligt i dag?
  • Hvordan praktiseres systemer med 3x daglig malkning?
  • Hvilken effekt er der ifølge landmanden opnået ved at skifte fra 2 til 3x daglig malkning?

Forsøg (2017-2019)

Der lavet en aftale med 3 bedrifter, som i forvejen har 3 daglige malkninger i en traditionel malkestald om deltagelse i forsøg med sammenligning af tre strategier for overgang til 3 gange daglig malkning i opstarten af laktationen. De tre strategier er 1) 3x daglig malkning senest fra 7 dage efter kælvning 2) 3x daglig malkning fra 4 uger efter kælvning og 3) 3x daglig malkning fra 7 uger efter kælvning

Forsøgene startede pr 1. oktober 2017. Der forventes i alt at indgå 500 nykælvere – ældre køer - i løbet af den etårige forsøgsperiode. Mælkeydelsen registreres i forbindelse med en standard ydelseskontrol hver anden uge i stedet for hver måned, da en beskrivelse af laktationskurvens form er et vigtigt resultatmål.

Resultater

Spørgeskema undersøgelse

Kristensen, T, Lehmann, J., Mogensen, L. 2017. Er 3xdaglig malkning optimalt. Ny KvægForskning, Juni 2017. http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/er-malkning-3x-dagligt-optimalt/

Søgaard, L.S.2017. Store bedrifter malker tre gange dagligt. 

Forsøg i besætninger

De fleste resultater vil bero på afsluttede laktationer fra forsøget, og det er derfor begrænset, hvor meget ny viden, der kan formidles i den tidlige del af projektet. Projektet er meget praksisnært, og der vil blive lagt vægt på formidling af resultaterne ud til mælkeproducenterne. Den formidling vil primært ske hen imod slutningen af projektet, hvor alle data er opsamlet.