Aarhus Universitets segl

Reprolac

reprolac

REPROLAC - Extended lactation in dairy production in favor of climate, animal welfare and productivity

Projektet "REPROLAC - Extended lactation in dairy production in favor of climate, animal welfare and productivity" har til formål at skabe ny viden som grundlag for en ny produktionsstrategi, der markant reducerer miljø- og klimabelastningen fra kvægbedriften og samtidigt forbedrer produktiviteten, dyrevelfærden og landmandens økonomi.

Ved den nye strategi tilrettelægges fodringen af den enkelte ko, således at mælkeydelsen kan opretholdes på et højt niveau i op til 500 dage mod de nuværende 350 dages laktation. Det forventes markant at reducere udledningen af klimagasser og næringsstoffer, fordi besætningens foderforbrug pr. kg produceret mælk reduceres.

Dette skyldes dels, at antallet af dage, hvor køerne ikke malker, nedsættes og en forventet højere fodereffektivitet, dels at der skal opdrættets færre kvier.

Den længere laktation betyder, at ny drægtighed udsættes til et senere tidspunkt i laktationen, hvor chancen for drægtighed er større, samt, at antallet af sygdomme vil reduceres, da de typisk forekommer i perioden omkring kælvning.

Herved forventes det, at køernes levetid kan øges. Projektet arbejder med koens biologiske og fysiologiske reaktioner på den nye produktionsstrategi samt strategiens betydning for miljø- og klimabelastningen, produktiviteten, dyrevelfærden, mælkekvaliteten og landmandens økonomi.

Projektets innovative og helhedsorienterede tilgang skaber ny viden og løsninger, der direkte kan implementeres i praksis som et væsentligt bidrag til fremtidens udfordring med at øge fødevareproduktionen og samtidig reducere miljø- og klimabelastningen.

Fakta

Følgende partnere indgår i projektet:

  • Arla Foods
  • Videncentret for Landbrug
  • Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
  • Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
  • Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Kvægbrugets Forsøgscenter
  • INRA, Frankrig
  • Private landbrug

Projektet har et samlet budget på 18,5 mio. kr. og har modtaget 14 mio. kr. i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd.

Kontakt

Ansvarlig for Reprolac:

Seniorforsker Troels Kristensen

Institut for Agroøkologi

Telefon: 8715 8014

E-mail: troels.kristensen@agro.au.dk