Aarhus Universitets segl

Slagtelam

Baggrund:
Der er stor interesse for fødevareproduktionens bæredygtighed, herunder produktionens indvirkning på udledningen af klimagasser. Det er almindeligt anerkendt at de animalske fødevarer har et relativt stort bidrag, pr kg fødevare og det er påvist at primærproduktionen udgør langt det største bidrag for produktbelastningen. Studier af dansk produceret mælk, okse- og grisekød har vist, at der er stor variation i udledningen mellem bedrifter, hvilket kan udnyttes til at reducere udledningen. For lamme- og fåreproduktionen er der udenlandske studier som har vist variationer knyttet til racer og forskelle mellem produktionsmetoder, mens der ikke foreligger undersøgelser baseret på produktionsforholdene i den danske lamme- og fåreproduktion.

Formål:
Det er projektets formål at dokumentere udledningen af klimagasser fra typiske danske produktionssystemer for lammekød, samt formidle denne viden til fårebranchen sammen med forslag til initiativer, der kan medvirke til øget forståelse for hvorledes produktionen på bedriften kan tilrettelægges med henblik på en reduktion af udledningen af klimagasser.

Periode og finansiering

Projektet finansieres af Promilleafgiftsfonden for landbrug, og projektperioden er 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Aktiviteter

Arbejdet er organiseret i nedenstående 3 arbejdspakker:

AP1: Datavalidering og -bearbejdning:

Projektet tager udgangspunkt i de rå produktionsdata fra forventet 10 lammeproducenter. Data gennemgås for systematiske fejl og opdateres ved kontakt til producenterne. Herudover laves supplerende beregninger og fastlægges standarder som er nødvendige som input til model arbejdet i AP2.

AP2: Modeludvikling og rapport:

Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer der er opsamlet ved udarbejdelse af LCA-analyser af henholdsvis mælk, oksekød, grisekød og fodermidler med deltagelse af medarbejdere fra nærværende ansøgning, samt en gennemgang, ved projektopstarten, af udenlandske systemanalyser af miljøpåvirkninger ved produktion af lammekød.

AP3: Information og formidling:

Projektet vil drage nytte af den position som leverandør af faglig viden, TF har opbygget overfor landets 10- 15 regionale fåreavlsforeninger. Det netværk er brugt til at udbrede viden om projektet i etableringsfasen i 2020 via nyhedsbreve mv. til foreningernes bestyrelser. Og foreningerne har så videresendt nyhedsbrevene direkte til deres medlemmer eller brugt teksterne i deres egne nyhedsmails eller foreningsblade.

Organisering

Projektstyring varetages af Institut for Agroøkologi, ved Troels Kristensen, i samarbejde med Team Fårerådgivning ved Povl Nørgaard og Kirstine Flintholm Jørgensen.

For at sikre fremdrift i projektet i overensstemmelse med projektplanen, er der nedsat en følgegruppe bestående af:

  • Jens Nielsen, Varnæs, formand for Fællesorganisationen Får og Lam og for Sønderjysk Fåreavl
  • Anne Hjelm, Sorø, forkvinde for Gotlænderforeningen og for Brancheforeningen Får og Geder
  • Cato Barslund, Sjørup, Gl. Amstrup Væddersædsstation

Herudover deltager:

  • Kirstine F. Jørgensen, konsulent i TF
  • Povl Nørgaard, konsulent i TF

samt en repræsentant fra AU.

Kontakt

Troels Kristensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed