Aarhus Universitets segl

Kvælstofkredsløbet i agroøkosystemet

Kvælstofkredsløbet i agroøkosystemet har stor indflydelse på afgrødernes udbytte og kvalitet, men samtidig har det også en negativ miljøpåvirkning gennem udvaskning til overflade- og grundvandet. Vi kan gennem dyrkningen af afgrøderne påvirke kredsløbet, og målet er af holde så stor en del af kvælstoffet bundet i afgrøderne, så vi minimerer risikoen for udvaskning. Kvælstofkredsløbet er komplekst, og det er derfor nødvendigt at tænke langsigtet. Landmanden kan gennem valg af dyrkningsstrategi og afgrøder påvirke kvælstofkredsløbet, men der er samtidig vejrmæssige faktorer, som har en stor indflydelse på kredsløbet, og disse faktorer kan landmanden ikke påvirke. I arbejdet med kvælstofkredsløbet bør indgå økonomisk rentabel fødevare- og/eller foderproduktion.

Til inspiration

Gymnasiefag

  • Biologi
  • Kemi
  • Matematik
  • naturgeografi/geografi
  • Man kan også forestille sig andre relevante fag, der kan komme i spil afhængigt af det spørgsmål som der skal undersøges såsom samfundsfag. Selve koblingen varetages af gymnasielæreren/eleven.

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over 1 dag, hvor vi både er i marken men også har diskussioner indenfor. Vi udtager planteklip som tørres og analyseres for kvælstof. For at gøre processen hurtigere har vi planteprøver som er tørret og du skal afveje disse og gøre dem klar til kvælstofanalyse. Resultaterne sendes til dig den efterfølgende dag, så du kan behandle dem i dit projekt.

Deltagerantal

Max fire elever pr. dag

Beskrivelse af forløbet

I dette forsøg skal du analysere forskellige brødprøver for deres indhold af de mest relevante benzoxazinoider. Det gør du ved at ekstrahere en prøve og analysere ekstraktet med HPLC-MS. Resultaterne skal du sammenligne med rene standarder af de udvalgte benzoxazinoider og du skal fremstille en standardkurve til at kvantificere ud fra.

En typisk dag ser ud som følgende (tiderne er vejledende):
• 8:30: Ankomst ved hovedindgangen til Aarhus Universitet i Flakkebjerg
• 8.30-9.00: Introduktion til HPLC og øvelsen
• 09.00-12.00: Ekstraktion af brødprøver og fremstilling og analyse af standardkurver.
• 12.00-12.30: Frokost
• 12.30-17.00: Fortsat analyse og hjælp til at tolke resultaterne.
 

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.

Inspiration til projekter

Et projekt kunne f.eks. indeholde en beskrivelse af de dele af kvælstofkredsløbet, som du ønsker af fokusere på. Der vil kunne inddrages data fra Danmarks Statistik samt publikationer fra DCA og DCE til at beskrive den nuværende situation omkring landbrugets udnyttelse af kvælstof og påvirkningen af miljøet. I Flakkebjerg har du muligheden for at udtage planteprøver, som analyseres for kvælstof. Resultaterne kan du anvende til at beregne kvælstofbalancer på for eksempel markniveau. Afhængigt af din problemformulering kunne en diskussion indeholde perspektiver fra landbrugets side og perspektiver hvor miljøet er i fokus.

Forslag til faglige perspektiver

  • Miljø og landbrug i sameksistens (Biologi og naturgeografi)
  • Politiske og økonomiske styringsredskabers effekt (Samfundsfag og biologi eller naturgeografi)

Ansøgning

  • Tilmeldingen åbner 15. november kl.12.00
  • Find ansøgningsformularen her.
  • Det er efter først til mølle-princip. Tilmeldingen lukker når holdene er fyldt op eller den 1. marts 2023

Sted

Institut for Agroøkologi

AU Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse

Tidspunkt hvor forløbet udbydes

Vinter 2022/2023

Rollefordeling

Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantine.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb. I et begrænset omfang, kan der blive mulighed for, at tale om aspekter af elevernes problemformuleringer, men kun på besøgsdagen.

Det er gymnasielærerens ansvar at sikre sammenhængen mellem det eksperimentelle forløb og problemformuleringen.

Det er vigtigt, at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. Se info herom under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Kontaktperson

Lea Kjærgaard Eriksen

Tlf.: 30568147

Email: lke@agro.au.dk