Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Hvad bliver der egentlig af kvælstoffet, når en mark drænes kunstigt?

I løbet af hendes ph.d.-studier har Saghar K. Motarjemi undersøgt vand-/kvælstofbalancer i kunstigt drænede landbrugsjorde.

Foto: Saghar Khodadad Motarjemi

Kunstig dræning er en landbrugsforvaltningspraksis, der fjerner overskydende vand fra afgrødernes rodzone. Men kunstig dræning kan potentielt øge risikoen for eutrofiering af søer og forurening af overfladevandmasser ved at facilitere transporten af kvælstof fra markområder. Saghar K. Motarjemi har i en række felteksperimenter og ved hjælp af både empiriske og mekanistiske modeller undersøgt, hvordan mængden af drænet udledning og monteringsdybden på gamle dræningsanlæg påvirker kvælstofkredsløbet i sandede lerjorde. Mens opstilling af modeller fremstod som et effektivt værktøj til at øge forståelsen af det komplekse naturlige samspil mellem jord-vand-plante-atmosfære, viste forsøgene, at utilstrækkelige dræningsforhold i betydelig grad reducerede udbyttet af tørstof fra afgrøden samt kvælstofoptaget og samtidig øgede risikoen for tab på grund af udvaskning og denitrifikation.

Disse nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan forskellige dræningsforhold påvirker kvælstoffets skæbne i kunstigt drænede jorde. Endvidere tyder resultaterne af dette studie på, at man ved at kombinere de nyeste empiriske metoder med mekanistiske modeller vil kunne fastlægge vandets og kvælstoffets transportveje og bidrage til fremtidige scenarieanalyser i forbindelse med klimaforandringer. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 19. november 2021 kl.: 13:00

Sted: Auditoriet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Aarhus Universitet

Afhandlingens titel: Water transport and fate of nitrogen in artificially drained agricultural loamy fields located in temperate regions

Kontaktinfo: Saghar K. Motarjemi, e-mail: sa.m@agro.au.dk, tlf.: +45 21810319

Bedømmelsesudvalg: 

Lektor Lars Elsgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Professor Per-Erik Jansson, Department of Sustainable Development Environmental Science and  Engineering (SEED), KTH Royal Institute of Technology, Sverige
Lektor Efstathios Diamantopoulos, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Hovedvejleder:
Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejleder:
Seniorforsker Annette Elisabeth Rosenbom, Afdeling for Geokemi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS) 
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.