Aarhus University Seal

Den nationale kvælstofmodel får nyt, forbedret datagrundlag

GEUS og Aarhus Universitet har opdateret den Nationale Kvælstofmodel mht. data og model struktur. Modelsystemet beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (herunder kvælstof retention) fra både landbrugsarealer samt by, skov, natur, bebyggelse og frem til kysten.

Illustrationen viser sammenhængen mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

Som led i forbedring af grundlaget for den danske vandforvaltning, herunder vandplanlægningen og vandmiljøoverva?gningen, blev den første version af den nationale kvælstofmodel udviklet og offentliggjort i perioden 2013-15. Modellen, som er udviklet af GEUS i samarbejde med DCE og DCA ved Aarhus Universitet, beregner kvælstoftransport, -reduktion og -retention fra jord til kyst og frembringer et nationalt kvælstofretentionskort for hele landet. 

Som led i forberedelserne for vandomra?deplanerne 2021-2027 er der gennemført en opdatering af den nationale kvælstofmodel, som er baseret pa? opdaterede versioner af de bagvedliggende delmodeller samt datagrundlaget. Derudover er der blevet ændret i dele af modelkonceptet baseret på erfaringer med at anvende den eksisterende model og ud fra ny viden – herunder ny model til beregning af nitratudvaskningen med NLES5 modellen.

Læs pressemeddelelsen fra GEUS her.

Læs mere om den nationale kvælstofmodel her.

Se det opdaterede kvælstofretentionskort her.

Besøg også Miljøstyrelsens website ”Opdatering af kvælstofmodel og retentionskort.”

Opdateringen af den nationale kvælstofmodel er foretaget af faglige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA)