Aarhus University Seal

Seminar med resultater fra forskning i minivådområder med matrice

På et afslutningsseminar fremlægger forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet hovedresultater og konklusioner fra forskningsprojektet ”Minivådområder med matrice”.

Foto: Janne Hansen

Der er et stort samfundsmæssigt ønske om, at udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer til vandmiljøet reduceres. Afhængig af jordtype, driftsform, klima m.m. kan en stor del af markens kvælstoftab ske via drænvand fra markarealer.

I forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken i 2015 blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som fx minivådområder med filtermatrice, også kaldet bioreaktorer, der reducerer kvælstofindholdet i drænvandet og dermed udledningen til vandmiljøet.

Princippet bag filtrene er, at drænvandet ledes igennem et biofilter bestående af organisk materiale, eksempelvis pileflis. I filtret omsætter bakterier under iltfrie forhold nitrat i drænvandet til frit atmosfærisk kvælstof.

Som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken blev det i januar 2016 aftalt, at der skulle gennemføres forskning og test af minivådområder med matrice. Som grundlag for forsknings- og udviklingsarbejdet er der etableret biorektorer otte forskellige steder i landet.

Aktiviteterne har omfattet en forskningsdel, der har skullet tilvejebringer detaljeret, forskningsbaseret viden om anlæggenes effektivitet, herunder sideeffekter og langtidseffekter på virkningsgrad. Herudover er der gennemført en praktisk del med fokus på etablering og drift af bioreaktorer.

På et afslutningsseminar, som afholdes af Landbrugsstyrelsen, vil forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet fremlægge hovedresultater og konklusioner fra forskningsarbejdet. Det er er først og fremmest resultater om anlæggenes effektivitet i forhold til at fjerne kvælstof fra drænvandet.

Herudover er der gennemført langtidsstudier med henblik på at afklare negative sideeffekter samt økonomiske analyser, hvor omkostninger ved anlæggene og kvælstoffjernelse er beregnet.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en designmanual for anlæggelse af bioreaktorer, som også fremlægges. Endelig gennemgås nye forskningstiltag og forskerne peger på fremtidige udfordringer på området.

Om afslutningsseminaret

Seminaret holdes mandag den 20. september 2021 kl. 12.30 – 14.00 hos Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V, mødesal 1.

Der er endvidere mulighed for at følge mødet online (Zoom).

Alle interessenter er velkomne til mødet.

Program og registrering


Supplerende oplysninger

Der er udarbejdet en slutrapport, som syntetiserer resultater fra MMM projektet. Det er planlagt at rapporten skal gennemgå et internationalt peer review. På den baggrund er der offentliggjort et dansk sammendrag, som du kan læse på dette link.

I projektet er der som nævnt udarbejdet en designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet, som du kan downloade ved at følge dette link.  

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi. E-mail: finn.plauborg@agro.au.dk, mobil: 2218 1809