Aarhus Universitets segl

Muldvarpekursus

Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte

Mange landmænd, gartnere og andre, der erhvervsmæssigt er afhængige af jordens beskaffenhed, har ofte problemer med muldvarpe og mosegrise. Det er ikke mindst de skud, huller og gange, som disse dyr laver, der volder problemer. Modsat muldvarpen er mosegrisen et af de værste pattedyr herhjemme til at gnave af og æde plantevækster ofte med økonomiske tab til følge.

Til kemisk bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise findes kun ét godkendt middel, nemlig fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Rigtigt udlagt i gangene og på de rigtige tidspunkter af året kan man opnå særdeles gode bekæmpelsesresultater. Midlet må ikke anvendes i økologiske jordbrug.

Fosforbrinte er i fareklassen "meget giftig", og det betyder, at brugere skal have gennemgået og bestået et kursus for at kunne købe og anvende midlet. Det obligatoriske kursus, der giver en sådan tilladelse til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, afholdes efter aftale med Miljøstyrelsen. Det er den enkelte bruger - altså giftudlæggeren selv - der skal have denne tilladelse. Man skal være 18 år for at få en tilladelse. En tilladelse, som fremover betegnes som en autorisation, gælder for 5 år, hvorefter den skal fornyes ved Miljøstyrelsen.

Kurserne er udelukkende for personer, der 
1) erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen bedrift
2) erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre 
3) er ansatte hos 1) og 2)
4) er ansatte hos forhandlere

Det vil sige, at de typiske deltagere i kurserne er landmænd, gartnere, greenkeepere, personer med ansvar for grønne områder ved beboelser og virksomheder eller for offentlige arealer. Derudover også personer der professionelt beskæftiger sig med skadedyrsbekæmpelse. Man skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for autorisation, at man er i besiddelse af normal syns- og lugtesans.

Kurserne er ikke for private haveejere. Haveejere kan uden problemer og uden særlig tilladelse anvende fælder til begge arter.

Om selve kurset

Gennem de seneste par år er der kommet nye og flere bestemmelser, som brugere af fosforbrinteudviklende midler skal kende. Derfor er det blevet nødvendigt at forlænge kursets varighed i forhold til tidligere, så der bliver tid til at gennemgå alt det nye. Derfor må kurset tilrettelægges som et dagskursus, og forplejning (frokost m.v.) indgår derfor undervejs. Selve undervisningen starter kl. 10 og slutter kl.15.30. Kursusdeltagere kan møde op til den nødvendige registrering på kursusstedet fra kl. 9.

Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og giftighed samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbin­delse med be­kæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Den eksisterende lovgivning om kommu­nal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes. Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for at tilrettelægge og gennemføre en fornuftig og effektiv bekæmpelse. Der er i kurset en praktisk del, hvor man prøver at dosere og udlægge de såkaldte pellets, der udvikler fosforbrinten. Denne praktiske del foretages ikke med rigtige pellets, der udvikler gas, men med attrapper.

Der vil under kurset blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere problemer vedrørende kursets emner.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve i form af en afkrydsningsopgave. Man skal bestå prøven for efterfølgende at få udstedt autorisationen af Miljøstyrelsen til køb og brug af fosforbrinteudviklende midler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Autorisationen fås hos Miljøstyrelsen og koster for en 5-årig periode 447 kr. (2023). Hvad den enkelte deltager skal gøre i denne sammenhæng gennemgås på kurset.

Særlige forhold ved bekæmpelse med fosforbrinteudviklende midler

Den mest effektive bekæmpelse opnås, når jorden har en temperatur på 5 °C eller lige derover. Derfor starter bekæmpelsessæsonen om foråret normalt først hen mod slutningen af april måned eller sidst på året i oktober/november.

Fosforbrinte må ikke udlægges nærmere end 10 m fra bygninger. Denne sikkerhedsafstand gør det i mange tilfælde umuligt at anvende midlet til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise i f.eks. almindelige parcelhushaver og sommerhushaver.

Med gyldig autorisation kan man bekæmpe muldvarpe og mosegrise på egne arealer og for andre. I alle tilfælde skal sikkerhedsafstanden på 10 m til bygninger naturligvis overholdes.

Mens behandlingen med fosforbrinte står på, må dyr, der graver, holdes væk fra de pågældende arealer. Dyr, der udelukkende græsser, behøver man derimod ikke at holde væk fra arealer under behandling.

Kurser i 2024


Der er afholdt kurser i marts måned, og vi forventer ikke at afholde flere kurser i 2024. 

Kontakt

Charlotte Hamann Knudsen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

Henrik Skovgård

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi