Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet i førertrøjen for syv projekter om klima- og miljøregulering

138 millioner kroner. Så mange penge har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fornyeligt tildelt ti forskningsprojekter. Pengene skal sikre bedre opgørelser af, hvor meget drivhusgas og kvælstof dansk landbrug udleder - opgørelser, der vil være med til at skabe grundlaget for fremtidens regulering. I syv af projekterne er det Aarhus Universitet, der er i føretrøjen, og fire af dem ledes af forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Foto: Camilla Brodam Galacho

Hvad udleder en dansk landbrugsbedrift egentlig? Det spørgsmål har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri stillet nogle af landets førende forskere. Svarene skal danne grundlag for udvikling af fremtidens klima- og kvælstofregulering for den danske fødevareproduktion som en den af den grønne omstilling af dansk landbrug.  

Derfor har landbrugsstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen tildelt 10 forskningsprojekter samlet 138 millioner kroner til at skaffe den fornødne viden og landbrugsbedrifters udledninger.  

“De 10 forskningsprojekter giver os en unik mulighed for at få en dybere forståelse af landbrugets udledninger og dermed bedre vilkår for at implementere mere effektive klima- og miljøvenlige praksisser i fremtiden,” forklarer Sonja Canger, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen. (Se pressemeddelelsen her

Dykker ned i klima- og miljøpåvirkning 

Projekterne spænder bredt og kaster sig over en lang række af forskellige udfordringer, der strækker sig fra drivhusgasemissioner til ammoniakudslip og kvælstofudvaskning. Her står fokus skarpt på alt fra alternative dyrkningsmetoder og gyllespredning til lavbundsjorde og fritgående dyr. 

Disse initiativer har ét fælles mål: At berige den viden, der er om landbrugets påvirkning på klimaet og miljøet. 

Projektdeltagerne tæller forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet samt fra SEGES, GEUS og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.  

Mere information om de fire af projekterne

KlimaKalk – Improved inventories of liming effects on net greenhouse gas emissions and nitrate leaching 

Projektdeltagere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, GEUS, Københavns Universitet og SEGES Innovation 

Om projektet: Projektet har til formål at indsamle nødvendige data til at beregne de optimale niveauer for kalkning og fastsætte den ideelle pH-værdi i jorden. Dette er afgørende for at minimere lattergasemissioner fra jorden og reducere direkte CO2-udslip fra kalken. Projektet sigter mod at forbedre nøjagtigheden i opgørelserne af kalkningens påvirkning på miljøet. 

Ud over dette måler projektet, hvordan kalkning påvirker udvaskningen af nitrat fra rodzonen. Et avanceret modelværktøj anvendes også til at estimere, hvordan kalkning påvirker opbygningen af kulstof og det samlede klimapotentiale ved en optimeret kalkningsproces.  

Kontakt:
Professor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Mail: lars.elsgaard@agro.au.dk  

RECALL – Total greenhouse gas Reduction potEntial of CArbon rich agricultural LowLand 

Projektdeltagere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og  

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet 

Om projektet: Projektet går i dybden med at måle udledningerne af kuldioxid og metan fra vådlagte organiske lavbundsjorde med varierende kulstofindhold, vandstand og bevoksning. Ved hjælp af avanceret udstyr, herunder eddy covariance tårne og automatiserede kamre, vil forskerne måle drivhusgasudledning med høj tidsmæssig opløsning. 

Disse målinger vil være et værdifuldt bidrag til udviklingen af nye modeller, der kan beskrive udviklingen i udledningen af drivhusgasser fra forskellige typer lavbundsområder på forskellige tidspunkter på året.  

Kontakt:

Seniorforsker Poul Erik Lærke, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 2240 1844 eller mail: poule.laerke@agro.au.dk  

N2OResidue – New emission factors for nitrous oxide from crop residues 

Projektdeltagere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Innovationscenter for Økologisk Landsforening, Københavns Universitet og SEGES Innovation 

Om projektet: Projektet sigter mod at skabe og bekræfte en ny og forbedret metode, som kan levere mere præcise opgørelser af lattergasudledning fra afgrøderester. Dette vil tage højde for forhold som afgrødetype og dyrkningspraksis, hvilket vil bidrage til mere nøjagtige opgørelser på både bedrifts- og nationalt niveau. 

Kontakt:

Professor og Institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 40821659 eller mail: jeo@agro.au.dk  

BRAK II - Miljø- og klimaeffekter af kort- og langvarig brak 

Projektdeltagere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet 

Om projektet: Projektet er en naturlig forlængelse af BRAK-projektet fra 2021. Begge projekter deler målet om at generere pålidelige data vedrørende miljø- og klimapåvirkninger af forskellige former for braklægning. Disse data skal kunne anvendes i reguleringssammenhænge på bedriftsniveau. 

Projektet vil derfor blandt andet undersøge kvælstofudvaskning, lattergasemissioner og eftervirkninger i forbindelse med omlægning af kortvarig brak (<5 år) til almindelig dyrkning samt udvaskning fra langvarig brak (>25 år).  

Kontakt:

Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 40305856 eller mail: ingrid.thomsen@agro.au.dk  

Yderligere information: Læs om de resterende projekter her.