Aarhus Universitets segl

Debat om honningbier kontra de vilde bier

Efter ønske fra Landbrugsstyrelsen har forskere fra Aarhus Universitet gennemgået den eksisterende litteratur om mulig fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier.

I en redegørelse konkluderer forskere, at det ikke er sandsynligt, at honningbier i deres nuværende tæthed og fordeling skulle udgøre en generel fare for vilde bier i Danmark. Foto: Per Kryger
I en redegørelse konkluderer forskere, at det ikke er sandsynligt, at honningbier i deres nuværende tæthed og fordeling skulle udgøre en generel fare for vilde bier i Danmark. Foto: Per Kryger

Økologiske landbrug er ofte små og med spredte marker, hvilket begrænser økologisk biavl i landbrugsområder. På den baggrund, er der ønske om at kunne placere bistader ved store sammenhængende naturarealer, hvor økologisk biavl er muligt i forhold til EUs forordning om økologi.

Udpegningen har imidlertid rejst en debat om og en bekymring for, om der er risiko for fødekonkurrence mellem honningbier og vilde bier. I 2018 bad Landbrugsstyrelsen derfor Aarhus Universitet (AU) om at redegøre for, hvorvidt honningbier og vilde bier konkurrerer om fødegrundlaget i naturområder, og om betydning af afstand til bistaderne og tætheden af honningbierne i forhold til deres effekt på de vilde bier i naturområder.

Gennemgang af litteratur

To forskere, som til dagligt forsker i vilde bier og honningbier, blev bedt om at udarbejde redegørelsen på vegne af AU. Efterfølgende gennemgik redegørelsen AUs sædvanlige proces for kvalitetssikring.

I redegørelsen gennemgår forskerne den videnskabelige litteratur på området. Gennemgangen af den internationale litteratur viser bl.a., at spørgsmål om fødekonkurrencen især er relevant i områder, hvor honningbien ikke er en hjemmehørende art, samt ved høje tætheder og tæt på store bigårde.

Honningbier er naturligt hjemmehørende i Afrika, det vestlige Asien og Europa, inklusiv Danmark, og i disse regioner er det vanskeligt at finde solid dokumentation for negative konkurrence effekter mellem honningbier og vilde bier. Forskerne peger dog på, at mange af de eksisterende videnskabelige undersøgelser om konkurrence er behæftet med metodemæssige svagheder.

Honningbier er ikke en generel trussel

I redegørelsen konkluderer forskerne, at det ikke er sandsynligt, at honningbier i deres nuværende tæthed og fordeling skulle udgøre en generel fare for vilde bier i Danmark. Forskerne udelukker dog ikke, at konkurrence kan udgøre en trussel for enkelte bestande af vilde bier lokalt og/eller i visse perioder.

Dette er i øvrigt i tråd med en omfattende rapport, som er udarbejdet af et internationalt ekspertpanel under IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) om bestøvere, bestøvning og fødevareproduktion. I rapporten anses honningbier ikke som væsentlig årsag til tilbagegang af bestande af vilde bier.

Rapporten kan findes her

Andre årsager til tilbagegang

I stedet nævnes tab af levesteder, føderessourcer og redepladser på grund af landskabsomlægning (øget landbrug og bydannelse) samt intensiv landbrugspraksis, pesticidbrug, invasive arter, patogener og klimaændringer, som årsager til den store tilbagegang af vilde bier globalt.


Yderligere oplysninger

Seniorforsker Per Kryger
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
E-mail: per.kryger@agro.au.dk

Seniorforsker Yoko L. Dupont
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
E-mail: yoko.dupont@bios.au.dk