Aarhus Universitets segl

Forskere: Byudvikling er med til at øge klimaforandringerne pga. Udledning fra jorden

Studiet viser, at grønne områder i byerne udleder væsentlige mængder drivhusgas, de er med andre ord med til at forværre klimaforandringerne. Implementering af naturbaserede løsninger kan ifølge forskere fra bl.a. Aarhus Universitet hjælpe med at mindske udledningerne.

Foto: Colourbox.com

Stigende befolkningstal og en higen efter sociale og økonomiske muligheder betyder at flere og flere mennesker Flytter fra land til by. Cirka fire procent af verdens areal er urbaniseret, og halvdelen af verdens befolkning bor i byområder. Naturlige økosystemer bliver omdannet til bylandskaber domineret af boligområder med anlagte grønne områder - parker eller græsplæner. 

 "Det påvirker økosystemets funktioner samt biodiversiteten, når områder urbaniseres. Det påvirker økosystemtjenester såsom forsyning af rent vand, ligesom sådanne økosystemers funktion og rolle som klimaregulatorer også bliver påvirket," siger professor og leder af Center Klaus Butterbach-Bahl fra Pioneer Center Land-CRAFT ved Aarhus Universitet.  

I en ny undersøgelse belyser han og hans kolleger, hvordan byudvikling påvirker klimaforandringer. Studiet afslører, at de grønne områder i byerne ikke alene er kilder til drivhusgasudledninger, men at intensiteten af udledningerne også stiger, fordi jordens processer ændrer sig, når der bygges og anlægges grønne områder. Resultaterne fremhæver et presserende behov for at overveje en mere bæredygtig forvaltning af de grønne områder i byerne, så klimapåvirkningen herfra bliver mindre.  

Byudvikling kan forværre klimaforandringer  

Studiet dykker ned i den komplekse sammenhæng mellem byudvikling, drivhusgasudledninger fra jorden og klimaforandringerne. Forskerne bag studiet har gennemført en omfattende litteraturgennemgang for at forstå, hvordan udledning af drivhusgasser fra jorden, specifikt lattergas (N2O) og methan (CH4), kan ændre sig som følge af byudvikling.  

"Vores resultater antyder, at byudvikling i betydelig grad påvirker jordens processer og dermed fører til øgede udledninger af lattergas og reduceret optagelse af methan af jorden," siger Klaus Butterbach-Bahl.  

Lattergas er en potent drivhusgas, der bidrager til klimaforandringer og nedbrydning af stratosfærisk ozon, mens methan er en kraftig, men kortvarig drivhusgas, der har en opvarmningseffekt. Byudviklingens ændring af økosystmet og dermed udledningen af drivhusgasserne kan potentielt være med til at forstærke de ugunstige virkninger af klimaforandringer.  

Professor Klaus Butterbach-Bahl understreger forskningens betydning: "Vores undersøgelse viser, at byudvikling kan forværre klimaforandringer gennem ændringer i jordudledninger. Byens grønne områder er hotspots for udledning af drivhusgasser, og det viser sig at transformationen af naturlige landskaber til intensivt forvaltede grønne områder intensiverer disse effekter."  

Naturbaserede løsninger er én vej at gå  

Forskerne har fremhævet nogle vigtige resultater. For det første viser deres undersøgelser, at jordbunden i byområder udleder betydeligt mere lattergas sammenlignet med jorden i landområder. Dette skyldes hovedsageligt en øget mængde kvælstof, der deponeres i jorden, og kemiske forbindelser fra fossile brændstoffer, der frigives. Samtidig ændrer jordbundsforholdene sig også i byområder, f.eks. bliver jorden mere kompakt på grund af byudvikling. 

For det andet viser forskningen, at når naturlige økosystemer omdannes til byområder, mister jorden sin evne til effektivt at absorbere methan. Dette resulterer i højere koncentrationer af methan i atmosfæren. 

"De ting, vi har opdaget, har store konsekvenser. Fordi flere og flere mennesker bor i byer over hele verden, er det vigtigt, at vi bygger byerne på en måde, der ikke skader naturen. Vi skal passe bedre på de grønne områder i byerne, som græsplæner. Vi skal ikke bruge for meget gødning, og vi bør lave små haver og landbrug i byen for at erstatte det landbrugsjord, vi mister. Vi bør også plante flere træer i byerne, fordi de kan hjælpe med at fange den dårlige luft og gøre den bedre. Ved at gøre disse ting med naturen kan vi fange farlige gasser, reducere dem og gøre byerne stærkere mod problemer," siger Klaus Butterbach-Bahl.  

Behov for bæredygtig byplanlægning  

Studiet giver også beslutningstagere og byplanlæggere afgørende indsigter i, hvilke konsekvenser byudvidelse kan have på miljøet. Ved at prioritere bæredygtig byplanlægning kan man vedtage strategier, det kan være med til at reducere udledninger af drivhusgasser, øge kulstofopsamling og forbedre den overordnede miljøkvalitet. Ifølge forskerne vil disse bestræbelser være afgørende for at bekæmpe klimaforandringer og skabe leveværdige byer for kommende generationer.  

Undersøgelsen giver også dem, der træffer beslutninger om, hvordan byer skal udvikles, vigtige oplysninger om, hvordan byudvikling kan påvirke miljøet. Hvis vi vælger at lave planer for byens udvikling, der tænker på naturen og miljøet, kan vi lave strategier, der hjælper med at sænke udledningen af drivhusgasserne, øge mængden af stoffer, der holder på kulstof, og gøre hele miljøet bedre. Eksperterne siger, at det er virkelig vigtigt at gøre det her, hvis vi vil stoppe de store klimaforandringer, så vores byer er gode at bo i også for dem, der kommer efter os. 

"Det er rigtig vigtigt lige nu at bruge smarte måder at udvikle vores byer på, så de er gode for naturen. Vi skal tænke på miljøet og bruge ideer, der ikke skader det. På den måde kan vi stoppe de farlige gasser, der kommer ud i luften, passe på vores omgivelser og sørge for, at fremtiden bliver bedre," siger Klaus Butterbach-Bahl.  

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Eksterne samarbejdspartnere Institut for Agroøkologi - Pioneer Center Land-CRAFT ved Aarhus Universitet, Kinesiske Videnskabsakademi, City University of New York, Beijing Institute of Landscape Architecture, Ministeriet for Transport i Tianjin, Kina og Karlsruhe Institute of Technology.  
Ekstern finansiering Dette studie blev økonomisk støttet af National Natural Science Foundation of China (41977282 og 42177217) og Beijing Key Laboratory of Ecological Function Assessment and Regulation Technology of Greenspace.
Interessekonflikt Ingen
Link til videnskabelig artikel Publikationen "Urbanization can accelerate climate change by increasing soil N2O emission while reducing CH4 uptake" er offentliggjort i Global Change Biology. Den er skrevet af Yang Zhang, Zhisheng Yao, Peter M. Groffman, Junfei Xie, Yan Wang, Guangtao Li, Xunhua Zheng og Klaus Butterbach-Bahl.
Kontaktdata

Professor og leder af Center Klaus Butterbach-Bahl, Pioneer Center Land-CRAFT, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf .: 93508238 eller e-mail: klaus.butterbach-bahl@agro.au.dk