Aarhus Universitets segl

Metoder til at mindske udledning af lattergas

Drivhusgasser fra landbruget skal mindskes. Det kan gøres på mange måder, her har forskere fra Institut for Agroøkologi to bud på måder at reducere udledningen af lattergas fra landbrugsjord

Kalkning af mark på forsøgsstation Aaskov. Foto: Henning Carlo Thomsen.

Klimaet forandrer sig, og en del af skylden ligger hos de meget udskældte drivhusgasser. Landbruget står for en stor andel af udledningen af drivhusgasser, men der findes metoder, hvormed man kan forsøge at mindske udledningen mest muligt. F.eks. viser forskning at kalkning af sur jord har en effekt, ligesom bestemte plantearter kan reducere udledning fra oversvømmede græsarealer. 

Kalkning af sur jord reducerer udledning af lattergas og øger udbyttet

Når landmænd kalker deres jord, opnår de ikke kun at øge afgrødeproduktionen, de reducerer også udledningen af lattergas. Derudover øges jordens kapacitet til at oxidere metan også. Med andre ord bidrager kalkning af sur jord med at afbøde klimaændringer.  

”Vi så, at den kalkningsmængde, der sikrede det maksimale afgrødeudbytte, også øgede CO2-emissioner og reducerede oxidationen af ??metan sammenlignet med lavere kalkningshastigheder. Vi så dog også, at udledningen af lattergas er den samme ved alle mængder af kalkning, men blev reduceret markant sammenlignet med den ukalkede reference. Vores resultater viser, at målretning mod en pH-værdi på 6,39 synes at være den mest passende i forhold til at afbalancere afgrødeproduktion og afbødning af klimaændringer,” konkluderer Diego Abalos.

Læs mere her.

Planter kan reducere udledning af lattergas fra oversvømmede græsarealer

Klimaændringer giver ekstremt vejr, og det påvirker jordens økosystemer på forskellige måder. En konsekvens af klimaændringer er øgede mængder af regn og dermed risiko for oversvømmelser. Og det påvirker landbrugets græsarealer negativt. Plantedødeligheden øges, og markens udbytte reduceres. 

Udledning af lattergas stiger markant, når græsarealer oversvømmes gentagne gange. Men det viser sig, at visse plantearter kan hjælpe med at begrænse den øgede udledning. F.eks. viser det sig, at lattergasudledningen fra strandsvingel dyrket i monokultur er 54% lavere end de andre testede monokulturer. 

”Det viser os, at når vi står over for ekstreme vejrbegivenheder, vil høj strandsvingel være en vigtig planteart at inkludere i det plantemiks, der dyrkes på græsmarkerne. Den kan klare store temperaturforskelle såvel som oversvømmelse og tørke, mens den samtidig er med til at reducere udledningen af ??lattergas,” siger Diego Abalos.

Læs om resultaterne for de andre plantearter, som forskernes konklusioner her.