Aarhus Universitets segl

Ny rapport fra VAP om udvaskning af pesticider

På forsøgsmarker undersøger Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) om regelret sprøjtning resulterer i udvaskning til grundvand og drikkevand over de gældende kravværdier. Der udgives løbende rapporter om resultaterne fra VAP, og rapporten med fokus på 2020-2022 er nu publiceret.

Foto: Jepser Rais

I perioden juli 2020 til juni 2022 er udvaskning af 4 pesticider og 35 nedbrydningsprodukter blevet undersøgt. 

22 af de 35 nedbrydningsprodukter er hverken blevet fundet i grundvand, vand fra dræn eller sugeceller i en meters dybde. For 3 af de 35 nedbrydningsprodukter gælder det, at der endnu ikke er et tilstrækkeligt datagrundlag at lave en evaluering, og derfor vil de først indgå fra den næstkommende moniteringsrapport i VAP-rapportserien. 

Der er fundet fire pesticider og 13 nedbrydningsprodukter i vand fra markerne. Ni af disse stoffer er kun fundet i drænprøver, mens de resterende otte stoffer er fundet i både dræn- og grundvandsprøver. 

Fund af stoffer i koncentrationer over kravværdien for grundvand 

Ud af de otte stoffer, der er fundet i grundvand, er fem af disse fundet i koncentrationer højere end kravværdien for grundvand på 0,1 µg/L. Det drejer sig om propyzamid, 1,2,4-triazol, DMS, DMSA og CyPM. 

Propyzamid er aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel, mens 1,2,4-triazol, DMS, DMSA og CyPM er nedbrydningsprodukter, der stammer fra forskellige azol-svampemidler (1,2,4-triazol), kartoffelsvampemidlet cyazofamid (DMS, DMSA) og svampemidlet azoxystrobin (CyPM). 

Propyzamid blev detekteret i koncentrationer over kravværdien i grundvandet på Silstrup-marken ca. tre måneder efter udbringning, hvorefter det ikke længere kunne detekteres. 

Azol-svampemidlerne er blevet anvendt på VAP-marker flere gange både før og efter 2014, hvor moniteringen af 1,2,4-triazol begyndte, mens anvendelsen af azolbejdsede frø først er blevet registreret fra 2017. Tidligere anvendelser af azoler, samt de azoler, der er anvendt i perioden, ophobes i VAP-markerne og denne ophobning formodes at kunne føre til langvarig udvaskning af 1,2,4-triazol til grundvandet og være årsag til de fortsatte fund af 1,2,4-triazol. Det er altså ikke muligt at knytte udvaskning af 1,2,4-triazol til en specifik azolanvendelse på VAP-markerne. 

Det tyder på, at CyPM ikke i samme grad udvaskes til grundvandet, selvom det påvises i drænvandet. Dette er måske på grund af yderligere nedbrydning. Der blev i alt indsamlet 201 prøver på Silstrup-marken i dræn- og grundvand i løbet af moniteringsperioden. CyPM blev påvist i 76 af disse, hvoraf 40 fund var i drænprøver og 36 fund var i grundvandsprøver. I ni drænprøver var der koncentrationer større end 0,1 µg/L, mens dette var tilfældet for tre grundvandsprøver. 

Der blev udgivet en ekstraordinær VAP-rapport om udvaskningen af DMS og DMSA fra cyazofamid i januar 2023. Den fulde rapport inklusive resultater fra laboratoriestøtteforsøg kan findes på www.vap.dk. 

Om rapporteringsperioden 

I perioden juli 2020 - juni 2022 er der blevet anvendt 21 forskellige kommercielle produkter med i alt 20 forskellige aktivstoffer på VAP-markerne. Der er dog flere aktivstoffer i monitoreringen, da stoffer anvendt i årene før juli 2020 typisk moniteres i en periode på to år, hvorfor deres monitoreringsperiode fortsættes ind i dette års rapporteringsperiode 2020-2022. Derfor indeholder den nye rapport test og analyseresultater fra før juli 2020 i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at fuldende konklusionen af en test. 

Der er i rapporteringsperioden monitoreret 27 nye stoffer, der ikke hidtil har været inkluderet i VAP. Disse er fremhævet i sammendraget. 

Kort om VAP 

VAPs forsøgsmarker repræsenterer forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark – herunder både sandede marker og opsprækkede lermarker. De pesticider, der er udvalgt til evaluering i VAP, testes med maksimalt tilladte doseringer under reelle danske markforhold og moniteres typisk i en testperiode på to år efter udbringning.  

Test i VAP er bl.a. en mulighed for at efterprøve de modelberegninger, som indgår i Miljøstyrelsens risikovurdering ved godkendelse af sprøjtemidler i Danmark, og dermed tidligt at opdage potentielle grundvandsforurenende pesticider og nedbrydningsprodukter. Viden fra VAP bruges i de danske og europæiske myndigheders godkendelse og regulering af pesticider. 

VAP ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i et tæt samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og Institut for Ecoscience (ECOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen. 

Rapporter fra VAP 

Der udgives løbende rapporter om resultaterne fra VAP. Den nyeste rapport er at finde her: 

Det danske sammendrag 

Den samlede rapport 

Alle rapporterne fra VAP tilbage til 1999 kan ses på: www.vap.dk 

Hvad har vi lært af VAP gennem tiden? 

VAP har gennem de seneste 23 år (1999 – 2022) moniteret for udvaskningen af 157 stoffer, hvoraf 54 er pesticider (aktivstoffer) og 103 er udvalgte pesticidnedbrydningsprodukter. 

Testene har blandet andet resulteret i og/eller påvist: 

  • flere pesticider og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter påvises i grundvandet under de opsprækkede lermarker end under de sandede marker.  

  • udvaskning af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter til dræn og sugeceller giver et forvarsel om, hvorvidt stofferne potentielt vil udvaskes til grundvandet.  

  • for nogle pesticider sker der langtidsudvaskning af nedbrydningsprodukter på sandjord med kartoffeldyrkning.  

  • kraftigt sorberende pesticider kan udvaskes ved partikeltransport igennem de opsprækkede lermarker.  

  • bejdsemidler kan muligvis være kilde til udvaskning, og information om bejdset såsæd er derfor inkluderet i moniteringen siden 2017.   

Resultaterne anvendes i den danske regulering af pesticider og i visse tilfælde også i den europæiske regulering. 

Mere information

Kontakt

Claus Kjøller 

Statsgeolog, Afdeling for Geokemi 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Telefon 51 72 82 02 

E-mail: clkj@geus.dk 

 

Kirsten Kørup 

Akademisk medarbejder 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Telefon: 93 52 21 31 

E-mail: kirstenkoerup@agro.au.dk