Aarhus Universitets segl

Ny rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider (VAP) har fokus på perioden 2016-2018

I den nye VAP-rapport er fokus på perioden fra juli 2016 til juni 2018, hvor 18 pesticider blev udsprøjtet for at teste udvaskningen af et eller flere nedbrydningsprodukter. For seks af pesticiderne blev tillige selve pesticidets udvaskning undersøgt.

Foto: Jesper Rais

I 1990’erne blev der i det landsdækkende grundvandsovervågningsprogram (GRUMO) registreret en bekymrende stigning i antallet af fund af pesticider i grundvandet. På den baggrund igangsatte Folketinget i 1998 det danske Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til grundvand (VAP), og det har nu været i drift i 20 år. 

VAP består af en række marker, der dyrkes konventionelt og sprøjtes med udvalgte godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer. Herefter undersøges det, om pesticiderne og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne.

I alt blev der i perioden 2016-2018 undersøgt seks pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. I perioden blev et pesticid og 18 nedbrydningsprodukter hverken fundet i grundvand eller vand fra dræn og sugeceller i en meters dybde. Et pesticid og to nedbrydningsprodukter blev alene fundet i vand fra en meters dybde. 22 af stofferne blev slet ikke fundet i grundvandet efter sprøjtning, mens ni stoffer blev detekteret i grundvandet, hvoraf ét overskred kravværdien. Dette stof var nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azoler, der blev fundet i variabel grad i grundvandet under markerne. Azoler er en familie af kemiske forbindelser, hvoraf nogle har en biologisk effekt overfor svampe og som derfor anvendes som aktivstoffer i svampebekæmpelsesmidler (fungicider). På fire af de seks marker blev kravværdien overskredet i nogle af målingerne.

Resultaterne fra en af de opsprækkede lermarker viste, at 1,2,4-triazol udvasker igennem jorden og ned til grundvandet som en puls kortvarigt overskridende 0,1 ?g/L efter azol-anvendelser på marken. Azoler var her tilført både med bejdset såsæd og ved sprøjtning. Det var ikke muligt at vurdere, hvilken tilførsel, der afstedkom udvaskningen af 1,2,4-triazol. 

Efter såning af azol-bejdset såsæd på en anden opsprækket lermark viste de første analyseresultater en stigning i 1,2,4-triazol-koncentrationen i grundvandet. Resultaterne fra de to opsprækkede lermarker viste for første gang en mulig sammenhæng mellem anvendelse af azoler på marken og fund af 1,2,4-triazol i grundvandet. 

Siden moniteringen af 1,2,4-triazol startede i 2014, har det ikke været muligt tidligere at relatere fund i grundvandet med specifik, nutidig anvendelse af azoler på markerne. Dette skyldes, at 1,2,4-triazol blev fundet i relativt høje koncentrationer i jordvandet under to af markerne såvel som i grundvand udtaget opstrøms marken inden testen af en specifik azol-anvendelse på selve marken. Dette høje koncentrationsniveau kan skyldes, at azol-midler har været anvendt gentagne gange på alle VAP-markerne, siden VAP startede i 1999 og højst sandsynligt også på nabomarkerne. 

Resultaterne tyder på, at der findes en pulje af azoler bundet i pløjelaget, som langsomt frigives og nedbrydes til 1,2,4-triazol. Dette undersøges for nærværende i et forskningsprojekt finansieret af Miljøstyrelsen.

Læs sammendrag og rapport her

VAP er finansieret via Pesticidstrategi 2017-2021. Resultaterne fra VAP er for perioden 1999-2018 beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) sammen med Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 

Læs det danske sammendrag ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2016-juni 2018’.

Læs den samlede rapport ’Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2018’.

VAP-rapporter fra alle år kan findes her. http://pesticidvarsling.dk/

Kontakt

Projektleder og seniorforsker Annette E. Rosenbom, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Tlf: 91333552. E-mail: aer@geus.dk

Akademisk medarbejder Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. 21730711. E-mail: preben.olsen@agro.au.dk