Aarhus Universitets segl

Rapport giver overblik over den nyeste viden inden for anvendt afgrødebeskyttelse

Resultater i den nyligt udgivne rapport “Applied crop protection” fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver indsigt resultater vedrørende afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse, der kan være med til at sikre afgrødeudbyttet.

Foto: Andrius Hansen Kemezys

Rapporten “Applied Crop Protection er udarbejdet af et team af forskere og eksperter fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Det er en rapport, der udkommer hvert år. Her bliver landmænd, rådgivere, industri og forskere præsenteret for en række innovative strategier og bæredygtige tilgange til at imødegå de vedvarende udfordringer, som landmænd over hele verden står over for, herunder håndtering af ukrudt, skadedyrsangreb, sygdomme, samt ønskerne om at mindske anvendelsen af traditionelle pesticider.

Biologiske bekæmpelsesmidler

Et af de mest betydningsfulde resultater, der fremgår af rapporten, er resultater fra afprøvning af en række alternative bekæmpelsesmidler, inklusiv biologiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr.  Flere af disse alternativer vurderes som værende miljøvenlige alternativer til de traditionelle kemiske pesticider. De biologiske midler er generelt mere udfordret i forhold til at opnå høje og stabile bekæmpelseseffekter sammenlignet med de traditionelle kemiske løsninger. Der mangler således viden om, under hvilke forhold de kan bidrage med den bedste effekt eller hvornår og hvordan de bedst kan erstatte nogle af de kemiske løsninger.  Gode eksempler er beskrevet fra bekæmpelse af sygdomme i kartofler.

Integreret bekæmpelse i grønsager og jordbær

Desuden viser rapporten eksempler på vigtigheden af integrerede skadedyrsbekæmpelsesmetoder (IPM) i forskellige grønsagskulturer og jordbær. Ved at kombinere forskellige skadedyrsbekæmpelsesstrategier såsom biologisk bekæmpelse, afgrøderotation og målrettede kemiske indgreb kan landmænd ifølge forskerne optimere afgrødebeskyttelsen og samtidig minimere afhængigheden af syntetiske kemikalier.

Fungicid resistens

Rapporten inkluderer en sammenstilling af fungicid-resistens resultater fra både Danmark og Sverige. Den beskriver ændringer i forskellige svampes følsomhed over tid og hvilke mutationer, som påvirker den ændrede følsomhed.  Især septoria-svampen i hvede udviser store ændringer over tid, hvilket skærper opmærksomheden på ikke at bruge fungicider ensidigt. Der bør kun sprøjtes efter behovsvurdering, og ved behov for flere sprøjtninger skal man skifte imellem de middelgrupper, der er til rådighed for at mindske risikoen for resistens opbygning.

Bag om rapporten

Derudover giver rapporten et overblik over vejret og forsøgssæson 2022, bekæmpelseseffekter af fungicider på kornsygdomme, forskellige hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium, hvordan vandets pH påvirker effekten af glyphosat, samt eksempel på en nyere sygdom i sukkerroer, og en helt ny sygdom på dansk jord i engrapgræs og meget mere.

Rapporten bygger på resultaterne fra undersøgelser udført af forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Rapporten opsummerer de data, der betragtes som relevante for praktisk landbrug og rådgivning.

De fleste forsøg og afprøvninger er foregået i markforsøg, men i rapporten er der også resultater fra væksthus- og semifieldforsøg.

 

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Studietype Myndighedsrådgivning
Eksterne samarbejdspartnere

Medarbejdere ved Aarhus Universitet (Institut for Agroøkologi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug). Leverandører af pesticider og rådgivning fra SEGES og lokale rådgivningscentre er brugt i forsøgene, men har ikke været involveret i tilblivelsen af rapporten.

Ekstern finansiering

Rapporten bygger på forsøg, der er finansieret af mange forskellige kilder. Dette er specifikt angivet for hvert kapitel i rapporten.

Interessekonflikt Ingen             
Link til videnskabelig artikel

Rapporten “Applied Crop Protection 2022” er skrevet af Lise Nistrup Jørgensen, Thies Marten Heick, Isaac Kwesi Abuley, Per Kudsk og Andrius Hansen Kemezys.

Kontaktdata Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 2228 3352. E-mail: lisen.jorgensen@agro.au.dk