Aarhus Universitets segl

Store forskellene mellem laboratorie- og feltresultater indenfor mikrobiologi i jorden

Der er behov for at bygge bro mellem laboratorie- og feltundersøgelser inden for jordmikrobiologisk forskning, siger forskere fra Aarhus Universitet. Men opskalering af forsøg fra laboratorier til naturlige økosystemer kan give udfordringer, herunder uoverensstemmelser i de resultater, der potentielt kan ligge til grund for udvikling af politikker og reguleringer.

Foto: AU Foto/Colourbox

Forskning i jordens mikrobiologi bruger i større og større grad big data, ganske som meget anden forskning. Det betyder, at et paradigmeskifte er nødvendigt. Forsøgene kan ikke længere kun blive udført under kontrollerede forhold i laboratoriet, men i stedet vil de i større grad blive flyttet ud på markerne som feltforsøg.   

"Det vil naturligvis give udfordringer, når man vælger at opskalere sin forskning fra laboratorieforsøg til feltforsøg. Der er stor forskel på de to forskellige forsøgskonstruktioner, og det kan føre til inkonsekvente og endog modsatrettede resultater. Derfor er det vigtigt at bygge bro mellem laboratorie-, felt- og modelbaserede undersøgelser af mikrobielle økosystemers funktioner," forklarer tenure track-forsker Ji Chen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.   

Fra velkontrollerede forhold til ukontrollerede  

I laboratoriet kan eksperimenter udføres under meget kontrollerede forhold. Det samme er ikke tilfældet, når man flytter eksperimenterne til økosystemer på markerne. Her påvirkes resultaterne af variationer i vejr, jordbund og en lang række andre miljøforhold.  

"Man kan faktisk sige, at laboratorieforsøgene er begrænsede, fordi de ignorerer den brede vifte af miljøpåvirkninger, som man ville møde, hvis man foretog samme forsøg i marken. Derfor er der risiko for modsigelser mellem laboratorie- og feltundersøgelser, hvilket i sidste ende kan vildlede vores udvikling af modeller og fremskrivninger", siger Ji Chen.   

Med andre ord er det vigtigt, at jordmikrobiologisk forskning skaleres fra laboratorier til virkelige økosystemer for at få de mest valide resultater. Ifølge Ji Chen er et sådan skifte det dog ikke uden udfordringer:   

"Opskalering handler jo ikke bare om at gøre eksperimenterne større. Det handler om, at vi som forskere skal undersøge og finder ud af, hvilke mikrobiologiske processer og sammenhænge, der foregår i jorden på alle niveauer, når vi ikke kan kontrollere alle miljømæssige påvirkninger."  

Forskellene mellem laboratorie- og feltresultater  

En væsentlig forskel mellem de forskellige forsøg er jorden, der undersøges. Den jord, der anvendes i laboratorieundersøgelser, er nemlig forstyrret. Den er blevet gravet op, flyttet og i nogle tilfælde også behandlet. Dette kan føre til ændringer i mikrobielle samfund og næringsstofkredsløb, som ikke nødvendigvis afspejler dem, der findes i uforstyrret markjord.   

"Undersøgelsens varighed kan også påvirke resultaterne, da kortvarige laboratorieinkubationer kan give andre forudsigelser end langvarige laboratorieundersøgelser eller feltbaserede observationer", siger Ji Chen.   

Sådanne uoverensstemmelser i forskningsresultater kan ifølge forskerne have konsekvenser for forudsigelser af jordens kulstof- og næringsstofkredsløb samt for drivhusgasemissioner.   

"I sidste ende kan disse uoverensstemmelser påvirke udviklingen af politikker og regulering baseret på videnskabelige beviser. Det er en udfordring, vi står over for som miljøforskere, fordi vores resultater netop kan bruges til at informere politikerne om klimasmarte og ressourceeffektive økosystemer," siger Ji Chen, der påpeger, at den manglende viden om og nødvendigheden af at opskalere jordmikrobiologi fra laboratoriet til naturlige økosystemer bør motivere til mere tværfagligt samarbejde på tværs af eksperimentel, observationel, teoretisk og modelleringsmæssig forskning.  

 

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Eksterne samarbejdspartnere Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Chinese Academy and Sciences, iCLIMATE ved Aarhus Universitet, Yunnan University, University of Göttingen, Henan University og CBIO - Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi
Ekstern finansiering Undersøgelsen er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond gennem Grant/Award nummer: AUFF-E-2019-7-1; Danmarks Frie Forskningsfond, Grant/Award nummer: 1127-00015B; EU H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions, Grant Number: 839803; Nordisk Komité for Landbrugs- og Fødevareforskning; RUDN University Strategic Academic Leadership Program; National Natural Science Foundation of China, Grant/Award Number: 32130066.
Interessekonflikt Ingen
Link til videnskabelig artikel Udgivelsen "Challenges in upscaling laboratory studies to ecosystems in soil microbiology research" er udgivet i Global Change Biology. Den er skrevet af Ji Chen, Yong Zhang, Yakov Kuzyakov, Dong Wang og Jørgen E. Olesen
Kontaktdata Ji Chen, tenure track, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Telefon: +4560202612 eller e-mail: ji.chen@agro.au.dk