Aarhus Universitets segl

Stort potentiale for nye småbiotoper i landbruget

Den kommende reform af EU's landbrugspolitik giver nye muligheder for at etablere småbiotoper. En gruppe forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt potentialet i Danmark.

Foto: Colourbox

I forbindelse med den kommende reform af EU's landbrugspolitik (CAP2020), forventes det, at landbruget får nye og større muligheder for at etablere småbiotoper på landbrugsarealet.

Småbiotoper er i denne sammenhæng mindre områder på markerne, som ikke anvendes til produktion. Når arealet ikke dyrkes vil der i over tid komme en naturlig vegetation, såsom højt græs, buske, krat og træer ligesom området kan komme til at stå under vand, hvis dræn og grøfter ikke vedligeholdes.

For at få et overblik over, hvad reformen kan betyde for udlægning af nye småbiotoper har Landbrugsstyrelsen bedt Aarhus Universitet om at undersøge potentialet for småbiotoper.

Størst interesse uden for omdriftsarealet

En del af undersøgelsen bygger på interviews med landmænd og konsulenter. Ifølge de adspurgte er potentialet særligt stort i forbindelse med marker, der i dag dyrkes med permanent græs og andre marker udenfor omdriften og/eller i forbindelse med lavbundsarealer.

Det er områder, hvor der i forvejen er en høj biodiversitet, men etablering af nye småbiotoper vil kunne give ekstra fordele for både biodiversitet, miljø og klima.

På omdriftsarealerne, det vil sige på de dyrkede marker, er der også en interesse for at etablere nye småbiotoper. Det gælder særligt langs skel og på de mere ukurante arealer.

Mulighed for fordobling af arealet

I alt svarer det estimerede potentiale til mere end en fordobling af det nuværende areal med småbiotoper. Arealandelen med småbiotoper vil således kunne stige til 2-4% af totalarealet, og heraf væsentligt mere i forbindelse med arealer udenfor omdriften.

Et særligt opmærksomhedspunkt er, at en del af de arealer, der ønskes udtaget allerede med den nuværende driftsform, har en særlig biotopværdi, indikeret med det såkaldte High Nature Value indeks (HNV). Det kan fx gælde arealer der afgræsses, og her er der behov for at sikre udlægning af nye småbiotoper ikke går ud over eksisterende naturværdier, men i stedet skaber synergi med disse.

Læs mere

Notat om ”Potentiale for småbiotoper i Danmark”

Finansiering

Undersøgelserne er udført som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 8.04 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”

Yderligere oplysninger

Sektionsleder, professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, e-mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk, telefon: 8715 7746, mobil: 2070 6132