Aarhus Universitets segl

Workshop om beregning af kvælstofudvaskning

Aarhus Universitet holder den 1. marts 2018 en workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden.

På AU's workshop om kvælstofudvaskning diskuteres usikkerhedsberegninger og validering af den statistiske model NLES4 samt forbindelsen mellem modeller og praksis. Foto: Colourbox

De seneste uger har diskussionen om marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden bølget frem og tilbage i medierne. Debatten drejer sig blandt andet om marginaludvaskningen, det vil sige hvor meget kvælstofudvaskningen stiger for hvert ekstra kilo kvælstof, der gødes med. Baggrunden for diskussionen er offentliggørelsen af en analyse fra Danmarks Naturfredningsforening, som dels stiller spørgsmålstegn ved marginaludvaskningens størrelse, dels ved den manglende usikkerhedsberegning af den statistiske model, NLES4, som Aarhus Universitet (AU) har lagt til grund for estimatet.

Der er generel enighed blandt forskere om, at det ville have været ønskeligt med mere omfattende usikkerhedsberegninger og bedre validering af NLES4. Forskerne fra AU har imidlertid stået fast på, at NLES4 er et langt bedre værktøj til beregning af marginaludvaskning end den tidligere anvendte model (NLES3). De står derfor inde for den rådgivning, som er blevet ydet til Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet forud for vedtagelsen af Fødevare- og Landbrugspakken i 2016.

Marginaludvaskningen blev her angivet til 20 procent som gennemsnit for alle landets marker; det vil sige, at for hver ekstra 10 kg kvælstof, der tilføres en mark, stiger udvaskningen med ca. 2 kg kvælstof. Den tidligere anvendte model (NLES3) beregnede en marginaludvaskning på omkring 30 procent, altså en stigning i udvaskningen på ca. 3 kilo kvælstof for hvert ekstra 10 kg kvælstof.

Workshop skal klargøre grundlaget

AU afholder en workshop, hvor formålet er at forklare og diskutere det forskningsmæssige grundlag for beregning af marginaludvaskning fra landbrugsjorden. I den sammenhæng diskuteres usikkerhedsberegninger og validering af NLES4 samt forbindelsen mellem modeller og praksis. På workshoppen vil der desuden blive fremlagt resultater af nye eksperimentelle undersøgelser, der kan medvirke til validering af modellens beregninger af marginaludvaskningen.

Der er en ny version af NLES under udvikling (NLES5). Modellen forventes færdigudviklet medio 2018, og et af målene er, at modellen ikke blot skal kunne beregne marginaludvaskning på nationalt niveau, men også give et bedre grundlag for at fastlægge effekter af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen.

I udviklingen af NLES5 er der ikke mindst fokus på usikkerhedsvurderinger af modelparametre samt på beregning af usikkerheden ved brug af modellen på regional skala. På workshoppen vil forskere, der arbejder med udvikling af NLES5, give en status for arbejdet, og der lægges op til en diskussion om skalaer for beregning og evaluering af marginaludvaskning.

Praktiske forhold

Workshoppen afholdes den 1. marts 2018 fra kl. 9.30 til ca. 15.00 på Aarhus Universitet i Emdrup. Det endelige program offentliggøres snarest muligt på henholdsvis www.dca.au.dk og www.dce.au.dk

Der er tale om en faglig workshop med et begrænset antal pladser. Derfor beder vi om bindende tilmelding, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse. Såfremt der er flere tilmeldte, end der er plads til, vil workshoppen blive streamet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål via mail og sms.