Aarhus Universitets segl

Næringsstoffer i organisk og uorganisk gødning

Optimering af næringsstofudnyttelsen er vigtig både for at mindske tab af næringsstoffer til miljøet og for at opnå høj ressourceudnyttelse. Husdyrgødning er en meget vigtig næringsstofressource i Danmark, og viden omkring omsætning og tilgængelighed af næringsstoffer i husdyrgødning på både kort og længere sigt er et vigtigt grundlag for opnåelse af en høj udnyttelse. 

I forbindelse med en øget fremtidig bioenergiudnyttelse er det ligeledes vigtigt, at der i vid udstrækning sikres en bæredygtig recirkulering af næringsstoffer til jordbruget. I økologisk jordbrug er der udfordringer i at sikre en høj næringsstofforsyning, f. eks. ved forbedret udnyttelse af grøngødning og husdyrgødning og ved øget recirkulering af næringsstoffer fra byer. 

Der er fokus på følgende emner:

  • Omsætning af kulstof, kvælstof og fosfor i husdyrgødning og udnyttelse og tab af kvælstof på kort og længere sigt
  • Betydning af gødningsbehandling (bioafgasning, separering) og tilsætning af additiver til gødning (f.eks. syre, nitrifikationshæmmere) for næringsstofudnyttelse og -tab
  • Emission af drivhusgasser ved forskellig håndtering og behandling af organisk gødning
  • Nitratudvaskning ved anvendelse af organisk og uorganisk gødning
  • Vurdering af tilgængelighed af fosfor og kalium i affalds- og restprodukter, som f.eks. asker, biokul (biochar), spildevandsslam og kød- og benmel
  • Sideeffekter af tilførsel af gødning, f.eks. på optagelse af tungmetaller i afgrøder

Peter Sørensen

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer