Aarhus Universitets segl

Landmænd og forskere diskuterede renere drikkevand i Vester Hjerk

Landmænd, vandforbrugere, virksomheder, Skive Kommune og forskere diskuterede d. 29. september løsningsmuligheder, der kan være med til at sikre drikkevandets kvalitet omkring Vester Hjerk Vandværk.

Foto: Maryam Drastanj

I slutningen af september havde projektgruppen bag Græs4Vand inviteret landmænd og andre interesserede til åbent hus med temaet ”Hvilken betydning har valget af afgrøder på drikkevandskvalitet i landområder som Vester Hjerk?” Arrangementet tiltrak omkring 30 deltagere, primært bestående af lokale landmænd. Dog var der også en gruppe lokale borgere med interesse for vandkvalitet, som ønskede at høre om de indledende resultater fra målinger på landmændenes marker og drøfte mulighederne ved at dyrke græs til både proteinproduktion til fødevarer og som erstatning for sojabønner i dyrefoder.  

Faktaboks: Græs4Vand projektet 

Græs4Vand er et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) projekt. Her vil projektets partnere kortlægge klima- og miljøeffekten ved at omlægge majs-, korn- og rapsmarker til miljøoptimeret græsproduktion. Derudover er målet at udvikle og dokumentere økonomien i produktion af græs som ressource for grøn proteinproduktion, biogas og foder.  

Projektets partnere er: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, BiomassProtein ApS, Fjordland, Skive Kommune, GreenLab Skive Biogas, Klimafonden Skive og Vester Hjerk Vandværk.  

Nye dyrkningsmetoder som vandbeskyttelse 

Leif Graversen, formand for den lokale landboforening, Fjordland, satte scenen og understregede behovet for officiel godkendelse af innovative løsninger som græs som virkemiddel i stedet for de nuværende krav til efterafgrøder eller andre virkemidler såsom minivådområder. Landbruget, fortalte han, ser positivt på de nye produktionsformer, men de skal være økonomisk rentable, og skulle der være positive sideeffekter på natur og miljø, så er det ifølge formanden en win-win situation.  

Skive Kommunes Anne Mette Nielsen viste deltagerne, hvorfor det er en god idé at tænke på løsningsmetoder til beskyttelse af drikkevandet i Vester Hjerk. Her har koncentrationen af nitrat nemlig i en årrække ligget meget tæt på grænsen for god drikkevandskvalitet på 50 mg/l. Det er særligt områder, hvor drikkevandet dannes, der kræver en målrettet indsats. Disse områder viste hun frem på et kort, og fortalte, at kommunen er meget interesseret i at bakke op om nye dyrkningsmetoder, som kan reducere nitratudvaskningen i stedet for at skulle lukke for boringer.  

Seks marker ved Vester Hjerk skal give forskerne svar 

Forskere fra henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitet fortalte om Græs4Vand projektet. Christen Duus Børgesen fra Aarhus Universitet præsenterede de foreløbige resultater fra seks forskellige marker.  

”Vi kan se, at der er store forskelle i kvælstofkoncentrationerne mellem markerne. Vores foreløbige resultater, viser at dyrkning af majs efter ompløjning af kløvergræsmarker udgør den største udvaskningsrisiko,” fortalte han.  

Således peger resultaterne på, at kløvermarker, der i dyrkningsårene har meget lav udvaskning, har en stor udvaskning i årene efter ompløjning.   
”Det er der egentlig ikke så meget nyt i, men det er noget, vi vil undersøge nærmere for at finde løsninger på markerne her ved Vester Hjerk og på vores forsøgsmarker ved AU Viborg i Foulum. Her er ompløjningstidspunktet, etablering af efterafgrøder og etablering af græsudlæg allerede i den første vårsæd væsentlige faktorer, der vil blive undersøgt,” sagde han.  

Grønt protein og klimavenlige løsninger 

Mette Lübeck fra Aalborg Universitet kastede lys over den spændende proces med udvinding af protein fra kløvergræs, som potentielt set kan anvendes i fødevareindustrien eller som dyrefoder. Hun fortalte om etableringen af forsøgsfaciliteter ved GreenLab Skive, samt perspektiverne ved produktionen, og hvordan det kan blive en ny indtjeningsmulighed for både landmænd og virksomheder.  

Christian Koustrup Frandsen fra GreenLab Skive Biogas kunne tilføje information om, hvordan man kan bruge et restprodukt fra udvinding af grøn protein fra græs, nemlig pulpen, i biogasproduktionen. I fremtiden skal majs- og græsensilage udfases som ingrediens i biogasproduktionen, og så kan pulpen anvendes i stedet. Han forklarede, at når den afgassede gylle efterfølgende bringes tilbage til landmandens mark, så er produktionen både godt for klimaet, fordi det erstatter afbrænding af olie og naturgas, og det er godt for miljøet, fordi det mindsker udvaskningen fra græsmarkerne. Det er også godt for landmanden, der får en ny indtjeningsmulighed, som leverandør til biogasproduktion samt en mere bæredygtig proteinproduktion.  

Sammen om en mere bæredygtig fremtid 

Imellem oplæggene var der god spørgelyst – for eksempel var der en undren over, hvorfor majs giver så stor udvaskning – da denne afgrøde har så stor en biomasseproduktion? Og hvordan kan biogas vurderes som klimaneutral – når der produceres CO2 ved afbrænding?  

Forskerne forklarede, hvorledes biogas baseret på biomasse (græs) sikrer en CO2-fangst fra atmosfæren i samme år som afbrændingen af biogas sker.  

Majs har en virkelig høj produktion, da det er en såkaldt C4-plante med en mere effektiv omdannelse af den producerede sukker fra fotosyntesen end f.eks. korn og græs. Men da perioden for optagelse af kvælstof fra jorden i majs er ganske kort sammenlignet med græs, er risikoen for nitratudvaskning meget højere for majs end for græs. Desuden indgår majs i meget kvælstofrige sædskifter sammen med andre grovfoderafgrøder, som tilsammen øger nitratudvaskningsrisikoen i perioden, hvor der ikke dyrkes græs på markerne. 

”Vi er meget taknemlige over at kunne komme ud at lave målinger hos landmændene i dette projekt. Vi oplever et positivt samspil mellem landmænd, Landboforening, GreenLab Skive, Klimafonden og Skive kommune – og håber naturligvis at resultaterne fra projektet kan føre til forbedret beskyttelse af både grundvand og havmiljø samt bidrage til nye produktionsformer af protein og biogas,” fortalte Christen Duus Børgesen efter mødet. 

Mere information

Læs mere om Græs4Vand projektet her: https://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/graes-til-groen-proteinproduktion-som-virkemiddel-til-beskyttelse-af-grund-og-overfladevand og 

https://gudp.lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nye-dyrkningsmetoder-skal-optimere-graes-og-kloeverproduktion-og-samtidig-passe-godt-paa-grundvandet