Aarhus Universitets segl

Livscyklusvurdering af fødevarer og andre biobaserede produkter

Forskningen fokuserer på at udvikle og forbedre metoderne til livscyklusvurdering af fødevarer og andre biobaserede produkter.

Livscyklusvurdering er en central del af EU’s integrerede miljøpolitik, der går ud på at kunne knytte miljøeffekterne til produktion og forbrug af de enkelte produkter med henblik på at identificere forbedringsmuligheder i hele kæden. Livscyklusvurdering er også indarbejdet i mange virksomheders udviklingsstrategi for at forbedre deres miljøprofil.

For biobaserede produkter spiller jordbrugsproduktionen en meget væsentlig rolle for et produkts samlede miljøpåvirkning, og vores fokus er på at forbedre grundlaget for at inkludere denne del bedst muligt. Det drejer sig både om metoder til i praksis at skaffe de nødvendige data og om at forbedre metoderne til at inkludere de jordbrugsrelaterede dele i miljøvurderingerne.

Udover udledning af drivhusgasser er væsentlige indsatsområder kvantificering af kulstofændringer i jord, biodiversitet, økotoksicitet og vandforbrug. I samarbejde med virksomheder gennemføres livscyklusvurderinger af hele kæden, og der arbejdes på for fødevarer at sammenholde den ernæringsmæssige værdi med miljøbelastningen.