Aarhus Universitets segl

Om DanSeed

Vision
Centrets vision er at udvikle og styrke videngrundlaget for den danske produktion af frø, udsæd og formeringsmateriale - i en national frøsektor, som er blandt de mest innovative og konkurrencedygtige i et globalt perspektiv. Centret bidrager gennem nationalt og internationalt samarbejde til at opretholde den danske position blandt verdens førende frønationer og sikre videngrundlaget for sektorens fortsatte ekspansion.

Mission
Centret arbejder på at stimulere nationalt samarbejde med henblik på at udvikle frøsektoren inden for hele proceskæden fra forædling over produktion, forarbejdning, kvalitetskontrol, distribution af kvalitetsfrø, -udsæd og formeringsmateriale til anvendelse inden for landbrug, havebrug og skovbrug. Dette gælder anvendelser til fødevarer, foder, fibre, brændstof, i den rekreative sektor og andre brancher, hvor kvalitet og produktion af frø, udsæd og formeringsmateriale har betydning. Centret tilstræber en tæt sammenhæng og synergi mellem forskning, udvikling, undervisning, innovation og videnformidling inden for frøvidenskab og -teknologi ved at samle og koordinere igangværende aktiviteter og stimulere nye initiativer til fremme af den danske frøsektor.

Initiativet til centrets oprettelse udspringer af LIFE's og DJF's mangeårige samarbejde på frøområdet. Centret etableres med henblik på at stimulere et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører inden for den danske frøsektor.

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppens formål er at fremme viden- og kapacitetsopbygning inden for den danske frøsektor og i de respektive institutioner.

Koordinationsgruppen skal tilstræbe koordinering af igangværende aktiviteter inden for forskning, udvikling, undervisning, innovation og videnformidling inden for frøvidenskab og -teknologi, samt at påpege behov og give idéer og konkrete forslag til nye aktiviteter og nedsættelse af temagrupper.

Gruppen består af 2 repræsentanter fra LIFE, 2 repræsentanter fra DJF, 1 repræsentant fra Plantedirektoratet, 1 repræsentant fra Dansk Landbrug samt 3-4 repræsentanter fra erhvervet. Formandskabet for gruppen varetages af en repræsentant fra henholdsvis LIFE og DJF, og formandsposten roterer med et års mellemrum. Pr. 1. februar 2022 er koordinationsgruppen besat således:

 • Birte Boelt, Aarhus Universitet (Formand i 2024)
 • Christian Andreasen, Københavns Universitet (Næstformand i 2024)
 • Birger Eriksen, Danske Sortsejere
 • Carl Høj Laursen, SEGES
 • Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
 • Troels Prior Larsen, Brancheudvalget for Frø
 • Ann Laura Luunbjerg, Dansk Frø, Havefrø
 • Annemarie Fejer Justesen, Aarhus Universitet
 • Mogens N. Olesen, Foreningen af Danske Planteforædlere
 • Louise Persson, Frø af træ- og buskarter

Nuværende sammensætning af koordinationsgruppen.

Under koordinationsgruppen etableres et sekretariat, der varetager administrative funktioner herunder at etablere og vedligeholde centrets hjemmeside, som bl.a. indeholder en oversigt over temagrupper, medlemsfortegnelse og specialeforslag.

Koordinationsgruppen er ansvarlig for, at der afholdes et årligt symposium om "Seed Science and Technology", hvor igangværende og afsluttede projekter præsenteres.

Mødefrekvens: 3-4 møder pr. år.

Temagrupper / tekniske arbejdsgrupper

I forbindelse med afholdelse af symposium for forskere og brugere med aktiviteter inden for frøområdet diskuteres temaemner, og der nedsættes temagrupper.

En temagruppe består af medlemmer, der har en fælles interesse i at arbejde med et bestemt emne. Temaer kan være konkrete metoder (f.eks. anvendelse af NIR og NIT, frørensningsteknik) eller andre former for aktiviteter (f.eks. samarbejde med 3. verdens lande, fælles undervisningsaktiviteter, fundraising til frøaktiviteter og forskning, studieture til udlandet). Temagruppernes etablering er helt afhængig af de særinteresser, deltagerne har, og antallet af temagrupper og medlemmer i disse vil derfor kunne variere. Temagruppens medlemmer udpeger en formand, der er ansvarlig for at indkalde til møder. Temagruppernes emner og aktiviteter beskrives og offentliggøres på Centrets hjemmeside. Ligeledes vil gruppens formand, kontaktperson og medlemmernes navne blive offentliggjort på hjemmesiden.

Temagrupperne kan løbende beslutte, om de vil modtage nye medlemmer, således at man eventuelt kan blive medlem på et senere tidspunkt. Gruppen har også ret til at vælge at arbejde i en snæver kreds om et emne. Koordinationsgruppen kan løbende træffe beslutning om temagruppers etablering og opløsning.

Temagruppen afrapporterer ved det årlige symposium, hvor oprettelse af nye temagrupper eller nedlæggelse af gamle også diskuteres. Temagrupper, der ikke har haft aktiviteter i et år, vil blive nedlagt og slettet fra hjemmesiden, men kan genoprettes, hvis der er behov og interesse for det.

Eksempler på temagrupper

 • Brug af ny teknologi til kvalitetsbestemmelse af frø
 • Frøbårne sygdomme. Skadetærskler, diagnostik, bekæmpelse mv.
 • Biologisk frøkvalitet (vitalitet, vigor, priming)
 • Teknologi og vidensoverførsel til 3. verdens lande
 • Frøavl af nye arter og sorter
 • Undervisning og formidling