Aarhus Universitets segl

Nye frøprojekter

NaturErhvervstyrelsen har bevilget to 4-årige frøprojekter inden for mark- og havefrø, som begge skal starte til foråret.

På markfrøområdet vil fokus være på studier af bestøvning og frøudvikling i græs, monitering, varsling og bekæmpelse af rust, integreret ukrudtsbekæmpelse og herbicidresistens samt studier af græsfrøafgrøders potentiale for reduktion af kvælstofudvaskning og opbygning af kulstof i jorden. Projekterne gennemføres fortrinsvis i de to største græsfrøafgrøder, almindelig rajgræs og rødsvingel.

På havefrøområdet vil hovedområderne være at udvikle dyrkningssystemer, som reducerer forekomsten af ukrudt samt at undersøge hvordan risikoen for sædskiftesygdomme kan reduceres i spinatfrøavlen. Der vil endvidere blive arbejdet med 2-3 andre havefrøafgrøder. Hér vil fokus være på at afprøve og udvikle dyrkningen af ”nye arter”, som med tiden kan få større og større udbredelse i dansk frøavl. Havefrøprojektets titel er: En ny spinatfrø succes!

De to projekter er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Videncentret for Landbrug samt mark- og havefrøfirmaerne. Brancheudvalget for Frø er projektleder. I den nærmeste tid skal forskere, konsulenter og respræsentanter fra branchen udarbejde planer for de forsøg, som skal gennemføres i den næste fire år.

 

Birte Boelt
14. februar 2013