Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efterårsudlæg i renbestand - frøgræs

Projektets baggrund - hvorfor er der behov for handling

Tidligere gennemførte forsøgsserier har vist interessante resultater bl.a. at italiensk og almindelig rajgræs udlagt i renbestand har mindre angreb af sneskimmel og mindre lejesædstilbøjelighed end tilsvarende arter udlagt om foråret i vårbyg. Frøudbytte ved efterårsudlæg kan være på højde med udlæg i vårbyg om foråret, men varierer med tidspunkt for såning i efteråret. Forsøg med såning i renbestand om efteråret i engsvingel, timoté, rødsvingel og hundegræs viste frøudbytter på niveau med det gennemsnitlige udbytte for arten. Faktisk var frøudbyttet i engsvingel i denne forsøgsserie 1266 – 1158 kg/ha ved udsåning før 1/9, hvor landsgennemsnittet i samme periode var 838 kg/ha.

Siden disse forsøg er udført, er efterårstemperaturen blevet højere, og der er kommet andre arter/sorter til. Eksempelvis er ikke udført forsøg med strandsvingel, festulolium og hybridrajgræs.

 

Frøgræs, som er udlagt i en dæksæd, kan have meget varierende etableringsgrad alt afhængig af vækstforholdene for dæksæden:

 • I vækstår med meget nedbør kan dæksædens udkonkurrere
 • kraftig nedbør kan medføre lejesæd i dæksæden, som ’kvæler’ udlægget
 • meget nedbør i høstperioden kan give færdselsskader i udlægget etc.

 

Der er derfor behov for nye undersøgelser omkring optimalt såtidspunkt ved efterårsudlæg af frøgræs i renbestand.

Projektets formål og forventningerne til effekten af projektets indsats

Stigende temperatur i efteråret giver længere etableringstid for frøgræs udsået i renbestand. Dermed kan der være mulighed for at etablere flere frøgræsarter i renbestand om efteråret, og for almindelig rajgræs, hvor dette i forvejen er kendt praksis, er det relevant at bestemme optimalt såtidspunkt.

Projektet formål er at bestemme frøudbytte i udvalgte frøgræsarter/-sorter ved forskellige tidspunkter for udlæg i renbestand om efteråret.

Hvis græsudlægget kan opnå tilstrækkelig etablering ved udlæg i renbestand i efteråret, kan frøavleren undgå ovennævnte ulemper og opnå en mere ensartet etablering kombineret med et højt frøudbytte. Efterårsudlæg giver samtidig en større fleksibilitet i produktionen – både for frøavleren og for firmaet.

Projektets indhold - projektaktiviteter og forventede resultater - hvordan skal effekterne skabes

I markforsøg ved Forskningscenter Flakkebjerg etableres de udvalgte græsarter i intervaller af 20 dage i perioden 15/7-5/10.

 

Faktor 1: Græsart

 1. Almindelig rajgræs plænetype, Esquire (DLF)
 2. Almindelig rajgræs fodertype (2n), Foxtrot (DLF)
 3. Almindelig rajgræs fodertype (4n), Prana (Hunsballe)
 4. Hybrid rajgræs, Storm (DLF)
 5. Strandsvingel, Tomahawk (Hunsballe)
 6. Festulolium, tidlig, Felopa (Hunsballe)
 7. Festulolium, sen, Lofa (DLF)
 8. Rødsvingel, Maxima (DLF)
 9. Engsvingel, Senu (DLF)

 

Faktor 2: såtidspunkt

 1. 15/7
 2. 5/8
 3. 25/8
 4. 15/9
 5. 5/10

 Forsøget anlægges i parceller 2,5 x 8 m (netto) og med fire gentagelser.