Aarhus Universitets segl

Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder

Projektleder : Peter Hartvig

1.1       Projektets baggrund og formål

Danmark er verdens førende indenfor produktion af spinatfrø, men står også markedsmæssigt stærkt indenfor produktion af andre arter af havefrø. Ukrudt er en af de største udfordringer i produktionen, og for at kunne fastholde og udbygge denne position er der behov for effektive bekæmpelsesmidler. Fremtidsudsigterne for herbicidet Asulox er fortsat uafklarede, og midlet er gennem mange år anvendt på dispensation. Asulox er det eneste herbicid, der kan anvendes i spinat mod især korsblomstret ukrudt, kamille og pileurter, og er derfor et essentielt herbicid i spinatavlen. Formålet med projektet er at finde alternativer til Asulox og supplement til de nuværende herbicidmuligheder i spinat, men også i produktionen af andre havefrøarter er der behov for et større udbud af herbicider. Det gælder blandt andet indenfor produktion af Pak choi, men også andre af de mindre arter bør styrkes med hensyn til muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse.  

1.2       Projektets aktiviteter 

Projektet har sammenhæng til lignende, tidligere projekter ved AU Flakkebjerg. Således er der i 2014 udført herbicidforsøg i spinat, pak choi, timian samt i forskellige arter af chrysanthemum. For spinat og pak chois vedkommende stammer hovedparten af de i 2014 afprøvede ideer fra screeninger og opfølgende forsøg i 2012 og 2013.

I spinaten har der vist sig forholdsvis mange interessante muligheder, der bør arbejdes videre med i 2015. Blandt andet to nye herbicider (lenacil og metobromuron), der ventes markedsført til henholdsvis bederoer og kartofler, har vist sig rimeligt selektive i spinat, og synes at kunne øge effekten af jordmiddelbehandlingen før fremspiring ved at tankblande med Command. Med 4 mulige aktivstoffer før fremspiring (Command og Goltix samt de to nye) er der mange kombinationer, der bør efterprøves. Dette planlægges udført i 2-3 markforsøg i 2015.

Derimod er det usikkert om forsøgene med tankblandinger efter fremspiring, der har kørt i 2013 og 2014, bør fortsætte i 2015. Formålet er at forstærke effekten af phenmedipham, men hidtil er det kun i mindre omfang lykkes at øge effekten af bladsprøjtningerne efter fremspiring, uden at spinaten også er skadet. Med hensyn til 2014, så stammer disse erfaringer dog kun fra visuelle indtryk, og en nærmere analyse af året resultaterne bør derfor afventes, inden der i samråd med projektgruppen tages stilling til disse forsøgs fortsættelse i 2015. Skulle det blive besluttet ikke at fortsætte disse forsøg, så øges aktiviteterne med jordmiddelbehandlinger i stedet.  

Pak choi betragtes som en af de arter af havefrø, der har størst udviklingspotentiale med hensyn til øget produktion og eksport. Arten er imidlertid meget herbicidfølsom, og der er kun meget få midler godkendt. Screeninger og opfølgende mere strategiorienterede forsøg har imidlertid vist flere interessante muligheder, der bør efterprøves i 2015. Det gælder især tankblandinger, hvor Boxer er den ene komponent, suppleret med Command og/eller lenacil. Også Lentagran WP, der forventes godkendt i 2015, synes at være en mulighed, der dog bør anvendes i en lavere dosering end den, der blev anvendt i forsøgene i 2014.

Endelig bør forsøgsaktiviteterne i de helt små afgrøder (timian, chrysanthemum etc.) fortsættes i et mindre, endnu ikke besluttet, omfang.

Det er aftalt med branchen at der i denne forsøgsserie som tommelfinger regel lægges ca. 60% af aktiviteterne i spinat, 20-25% i korsblomstrede afgrøder (pak choi) samt 15-20% i de helt små afgrøder (f.eks. timian). I det hele taget foregår planlægningen for alle forsøgene og især udarbejdelsen af forsøgsplaner i tæt dialog med avlere, havefrøfirmaerne og rådgiverne.  

1.3       Projektets mål / leverancer

  • Udførsel, inklusiv afrapportering, af mindst 3 markforsøg med herbicider i spinat
  • Udførsel, inklusiv afrapportering, af mindst 1 markforsøg med herbicider i pak choi
  • Udførsel, inklusiv afrapportering, af mindst 1 markforsøg med herbicider i små afgrøder