Aarhus Universitets segl

Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt

Projektleder: Solvejg K. Mathiassen

Projektets formål og indhold

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at reducere græsukrudtsproblemer ved direkte såning af kulturgræsser i etableret vintersæd, hvor der forinden er foretaget græsukrudtsbekæmpelse.  Første år udføres en screening af forskellige herbiciders langtidseffekt i potteforsøg, hvor kulturgræsserne sås med forskellige tidsintervaller til sprøjtning. Andet år afprøves de mest lovende løsninger i markforsøg.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Renhed af frø er en afgørende kvalitetsparameter i frøproduktion. Øget vintersædsdyrkning har medført øget udbredelse af en række ukrudtsgræsser som f.eks. alm. rapgræs, vindaks, væselhale og agerrævehale og resistensudvikling hos agerrævehale og vindaks er en trussel for muligheden for at dyrke rent frø.  Mulighederne for bekæmpelse af græsukrudt i frøgræsafgrøder er begrænsede og ofte afhængig af godkendelser af herbicider til ’mindre anvendelse’. Ved bekæmpelse af græsukrudt forud for såning af kulturgræsfrø udvides mulighederne. Det kræver dog viden om herbicidernes jordeffekt og varighed af denne.

Formål: Formålet med dette projekt er at øge kvaliteten af græsfrø ved at tilvejebringe viden om, hvilken indflydelse eftervirkning af herbicider, som er udsprøjtet før såning, har på forskellige kulturgræssers spiring og vækst samt at teste spiring og vækst af kulturgræsser ved direkte såning i etableret vintersæd.

Kort status for igangværende projekt: Ansøgningen dækker andet år af et treårigt projekt. I øjeblikket screenes effekten af syv forskellige herbiciders på engrapgræs, strandsvingel og rajgræs i potteforsøg. Forsøgene udføres i klimakamre for at sikre realistiske klimaforhold. Forsøgene forventes afsluttet inden 1. september.

Projektets aktiviteter

2017
Første år udføres screening i potteforsøg af forskellige herbiciders effekt på 3 kulturgræsser (rajgræs, strandsvingel, engrapgræs) med forskellige intervaller mellem sprøjtning og såning. I forsøget indgår 7 herbicider (Boxer, Boxer + Stomp + DFF, Lexus, Atlantis, Cossack, Hussar Plus og Othello) i to doseringer (1 N og 2 N) med 4 intervaller (1 dag, 3, 7 og 14 dage) mellem sprøjtning og såning. Potterne placeres i klimakamre som simulerer et efterårsklima svarende til en temperatur på 8 grader om natten (10 timer) og 15 grader om dagen (14 timer).  Fremspiringstidspunkt registreres. Ved høst 6 uger efter såning optælles antal fremspirede planter per potte og biomasse måles. Klimadata indsamles gennem hele forsøgsperioden.

De enkelte kulturgræssers følsomhed overfor de anvendte herbicider samt betydning af tidsinterval mellem sprøjtning og såning bestemmes ved en sammenligning af biomasse for hver behandlinger med ubehandlet ved hjælp af Dunnetts test. Ud fra resultater af screening udvælges 2 herbicider til markforsøg.

2017-18
Udlæg af strandsvingel og engrapgræs etableres i markforsøg i vinterhvede i efteråret 2017. Hele arealet pløjes tidligst muligt. Vinterhvede sås tidligt (starten af september) på 24 cm’s rækkeafstand. To herbicider (udvalgt fra screening) udsprøjtes midt september, og strandsvingel og engrapgræs sås omkring 1. oktober.. Der foretages visuelle bedømmelser af fremspiring og vækst af frøgræsserne. Forsøget afsluttes med måling af udbytte i 2019. Det skal bemærkes at i forhold til den oprindelige ansøgning som blev indsendt i 2017 er der ændret i valg af kulturgræsser, således at der sås to kulturgræsser i efteråret men til gengæld ikke rajgræs i foråret. Dette skyldes, at vi desværre ikke råder over velegnet såudstyr til direkte såning i foråret.

Projektets mål / leverancer

  • Vintermøde for konsulenter, 2018: Indlæg om resultater af potteforsøg
  • Temadag, sommer 2018: Fremvisning af markforsøg
  • Frøavleren 2020: Artikel om de samlede resultater af projektet