Aarhus Universitets segl

Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder

Projektleder: Peter Hartvig

Projektets formål og indhold

Udbuddet af ukrudtsmidler til små afgrøder har de sidste 6-8 år nået et kritisk lavt niveau. I mange afgrøder er den kemiske ukrudtsbekæmpelse baseret på ganske få aktivstoffer (tænk f.eks. på hvor meget Command bruges i havefrø). De få muligheder gør branchen sårbar overfor ændringer i bestående godkendelser, og hvis Danmark fortsat skal fastholde sin position som verdens førende indenfor inden bl.a. produktion af spinatfrø, så er der et stort behov for at finde alternativer og supplement til de eksisterende herbicidmuligheder. De senere år har forsøg vist flere mulige produkter, men der er behov for fortsat afprøvning og udvikling af strategier, idet selektiviteten skønnes at være er lavere end de kendte produkter. Indenfor andre produktioner af havefrø end spinat har man ambitioner om at øge produktionen, men en forudsætning for at kunne tiltrække flere avlere, er at der kan tilbydes bedre muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse end i dag. Målet med dette projekt er gennem flere markforsøg at kunne bygge på de erfaringer og viden, der er opnået i de foregående års forsøg, således at der de kommende år vil være basis for at kunne ansøge flere herbicidgodkendelser til mindre anvendelser indenfor havefrø.

Projektets baggrund og formål

Danmark er verdens førende indenfor produktion af spinatfrø, men står også markedsmæssigt stærkt indenfor produktion af andre arter af havefrø. Ukrudt er en af de største udfordringer i produktionen, og for at kunne fastholde og udbygge denne position er der behov for effektive bekæmpelsesmidler. Branchen er imidlertid sårbar, da en stor del af ukrudtsbekæmpelsen er baseret på ganske få aktivstoffer. Generelt har der været en meget tydelig tendens de sidste 6-8 år til at antallet af aktivstoffer bliver færre og færre. Det gælder ikke mindst i EU’s Nordzone, hvor Danmark befinder sig, og især aktivstoffer, der har en meget smal anvendelse.

Formålet med projektet er at udvikle strategier, der kan supplere de nuværende herbicidmuligheder i spinat, men også i produktionen af andre havefrøarter er der behov for et større udbud af herbicider. Det gælder blandt andet indenfor produktion af Pak choi, men også andre af de mindre arter bør styrkes med hensyn til muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse.

De senere års forsøg i spinat har vist flere produkter, der måske vil kunne indgå i fremtidens strategier mod ukrudt. Fælles for disse produkter er det imidlertid, at der er en reel risiko for at de kan skade spinaten, og at de skal anvendes inden spinatens og ukrudtets fremspiring (jordmidler), det vil sige inden behovet for pågældende middel kan fastslås. På grund af risikoen for skade bør disse midler derfor primært anvendes hvor der er behov, det vil sige at ukrudtsarter, som disse produkter er særligt gode til, skal være til stede på det pågældende areal. I projektet vil der derfor blive afprøvet en metode, hvorved et areals dominerende ukrudtsbestand kan kvantificeres inden beslutning om valg af jordmiddel.

Projektet er nyt, men flere af de pågældende produkter og strategier har der været arbejdet med i havefrø siden 2012.

Projektets aktiviteter

Projektet består af 3 delprojekter, i det følgende omtalt som ”Spinat”, ”Pak choi” og ”små afgrøder”.

Siden 2012 har AU Flakkebjerg arbejdet med behovsbestemt anvendelse af en række jordherbicider (diflufenican, lenacil og metobromuron) i spinat. Dertil kommer aktiviteter med optimering af phenmedipham og Command (efter fremspiring) samt Galera i spinat. I 2017 har AU Flakkebjerg udført 3 ukrudtsforsøg i spinat, finansieret af Frøafgiftsfonden. Dertil kommer 2 forsøg i Sverige, der supplerer de danske forsøg, men som er finansieret af den svenske landbrugsorganisation LRF. Alle disse ukrudtsforsøg i spinat vil danne baggrund for forsøgene i 2018.

Delprojektet ”spinat” er det største, og består af 3 forsøg, udstationeret hos avlere. Forsøgene i 2018 indledes allerede i november-december 2017, hvor der udtages en overfladisk jordprøve efter vinterpløjning. Prøven skal sammen med jordprøver, udtaget i januar-februar og marts sættes til spiring til bestemmelse af arealets dominerende ukrudtsarter. På baggrund af prøven besluttes hvilket herbicid eller kombination af herbicider at der skal anvendes efter spinatens såning i et antal forsøgsled. Til sammenligning afprøves et antal andre herbicider eller kombinationer af herbicider, der fastsættes på baggrund af de senere års forsøgsresultater. Metoden med jordprøveudtagelse afprøvedes allerede i 2016-2017, og der synes gode muligheder for at udvikle metoden til også at kunne anvendes i praksis.

Der registreres effekt på ukrudt af de forskellige strategier samt påvirkning af spinaten i form af visuelle skadesbedømmelser og registrering af frøudbytte. Desuden undersøges sammenhængen mellem jordprøverne og den faktiske fremspiring af ukrudt i marken med henblik på at kunne vurdere metodens potentiale som et muligt beslutningsstøtteværktøj.

Pak choi betragtes som en af de arter af havefrø, der har størst udviklingspotentiale med hensyn til øget produktion og eksport. Arten er imidlertid meget herbicidfølsom, og der er kun meget få midler godkendt. Herbicidfølsomheden er blevet bekræftet i 2015 og 2016, hvor især normal dosering af Command og Boxer har været i overkanten, mens kombination af de samme midler i reduceret dosering sammen med Galera har givet forholdsvis gode resultater. I 2017 er dette blevet bekræftet, og det er hensigten, i lighed med 2017, at udføre forsøget udstationeret hos en avler , og dette er også hensigten i 2018.

Det sidste delprojekt ”små afgrøder” udgør, ifølge de senere års aftale med branchen om denne ansøgning, ca. 10-15 % af det samlede projekts budget. Andelen afspejler ikke den nuværende produktion, men sikrer at der også foregår en udvikling indenfor de arealmæssigt helt små afgrøder.  I 2015 og 2016 er der i projektet udført et større matrixforsøg i 8 forskellige nyetablerede ”små” havefrøafgrøder (lupin, timian, bladbeder, kørvel, purløg, skorzonerrødder, kruspersille urte-chrysanthemum) med metobromuron, der er et nyt aktivstof, der er ansøgt i kartofler. I 2017 udførtes forsøg i karse, blandt andet selektivitetstest af Stomp og Galera, og denne aktivitet forventes fortsat i 2018.

Projektets mål / leverancer

  • Udførsel og afrapportering af mindst 3 markforsøg med herbicider i spinat
  • Udførsel og afrapportering af 1-2 markforsøg med herbicider i pak choi eller anden korsblomstret
  • Udførsel og afrapportering af mindst 1 markforsøg i små afgrøder (antageligvis karse)