Aarhus Universitets segl

Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence

Projektleder: Birte Boelt

Projektets formål og indhold

Et fokusområde i GUDP-projektet ”VINDERFRØ2025” er at udvikle et rækkedyrkningskoncept i frøgræsser, hvor der anvendes selektive herbicider i afgrøderækken og ikke selektive herbicider eller mekanisk renholdelse i række mellemrummet. I forhold til anvendelse i et rækkedyrkningskoncept er spørgsmålet om doseringen af de selektive midler kan reduceres ved en øget plantetæthed i afgrøderække. For de arter, som kræver længere vernalisering, er det imidlertid vigtigt at der dannes tilstrækkeligt med kompakte skud i efteråret, da det er de skud, som bidrager væsentligt til frøudbyttet det følgende år. For visse ukrudtsarter som eksempelvis væselhale findes der ikke selektive midler, her er afgrøderækkens konkurrenceevne et vigtigt led i at minimere væselhales udbredelse i et rækkedyrkningskoncept.

Projektets formål er at undersøge afgrødekonkurrence ved varierende plantetæthed i afgrøderækken og behov for kemisk renholdelse i alm. rajgræs og rødsvingel.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Resultater fra tidligere forsøg har vist, at afgrødekonkurrencen bidrager væsentligt til at hæmme ukrudt. I det nye GUDP-projekt VINDERFRØ2025 er igangsat en række aktiviteter omkring rækkedyrkning. Hensigten er at anvende selektive herbicider i afgrøderækken og ikke selektive herbicider eller mekanisk renholdelse i række mellemrummet. Èn måde at hæmme ukrudtsudvikling i afgrøderækken kan være at øge udsædsmængden af græsfrøudlægget, men for at opnå et tilfredsstillende frøudbytte i første års marken, skal der være en vis balance mellem plantertæthed og skududvikling, da det er de kraftige skud fra efteråret, som bidrager mest til frøudbyttet.

Et af perspektiverne i VINDERFRØ2025 er at reducere frøavlens afhængighed af herbicider. I den sammenhæng og i særdeleshed i relation til økologisk frøavl er det relevant at undersøge, hvor stor effekt konkurrence i afgrøderækken kan udgøre over for ukrudt.

I konventionel frøproduktion er problemstillingen relevant over for ukrudtsarter, hvor der ikke findes selektive midler som eksempelvis væselhale i rødsvingel.

Formål: Projektets formål er at undersøge afgrødekonkurrence ved varierende plantetæthed i afgrøderækken og behov for kemisk renholdelse i alm. rajgræs og rødsvingel.

Projektets aktiviteter

I markforsøg ved AU-Flakkebjerg etableres udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel i vårbyg.

Frøgræsudlægget etableres ved to udsædsmængder og en rækkeafstand på 36 cm.

I frøavlsåret gennemføres båndsprøjtning i afgrøderækken med 4-5 selektive herbicider / kombination af midler, og afgrødekonkurrencen registreres. Ukrudt i række-mellemrummet bekæmpes efter behov via båndsprøjtning.

Der foretages detaljerede registreringer af plantetæthed i afgrøderækken efterår og forår, forekomst af ukrudt og effekt af behandlinger, antallet af fertile skud og frøudbytte.

Publicering: Resultater fra forsøgene publiceres i nationale frøavlstids­skrifter, www.Frøforskning.dk  og projektet er beskrevet på instituttets hjemmeside http://agro.au.dk/forskning/projekter/froeafgiftsfonden/

Projektets mål / leverancer

  • Markforsøg til fremvisning for konsulenter og frøavlere.
  • Foreløbige resultater til præsentation ved vintermøder for konsulenter og ved foredrag i firmaer og foreninger.