Aarhus Universitets segl

Svampe i spinat - afprøvning af nye produkter og strategier

Projektleder: Peter Hartvig

Projektets formål og indhold

Flere svampesygdomme kan angribe spinat til frø, og afhængig af vejrforholdene de enkelte år kan svampene betyde store udbyttetab og kvalitetsforringelser. Anbefalingerne vedrørende svampebekæmpelse i spinat til frø er i stor udstrækning baseret på en række forsøg, der i perioden 2006 – 2008 viste at de højeste merudbytter blev opnået ved 3-4 gentagne sprøjtninger med Signum WG i fuld dosering. Anvendelse af Signum WG flere gange i træk med høj dosering er imidlertid ikke ønskværdig, idet risikoen for udvikling af resistens øges betragteligt ved denne sprøjtepraksis. For at opretholde effekten af Signum WG er det nødvendigt at udvikle strategier, hvor andre produkter indgår. Samtidig er der de senere år kommet nye fungicid aktivstoffer på markedet, der bør afprøves i spinat. Flere af disse produkter er primært udviklet til korn, og derfor foreligger der sjældent viden om effekt overfor de i spinatfrø aktuelle svampe.

Forsøg i 2016 og 2017 har vist, at der findes flere potentielle alternative produkter, og formålet med dette projekt er derfor at udvikle nye bekæmpelsesstrategier med disse produkter, således at der opnås bred og tilfredsstillende effekt samtidig med at der tages størst mulig hensyn til at undgå resistens udvikling.

Projektets baggrund og formål

Flere svampesygdomme kan angribe spinat, og i visse år være særdeles tabsgivende. Anbefalingerne vedrørende svampebekæmpelse i spinat til frø er i stor udstrækning baseret på en række forsøg, der i perioden 2006 – 2008 blev gennemført ved AU Flakkebjerg. Formålene var at belyse en række svampemidlers effekt overfor bladsvampe og påvirkning af frøudbyttet af spinat. Konklusionen af forsøgene var, at de højeste merudbytter blev opnået ved 3-4 gentagne sprøjtninger med Signum WG, oftest med de højeste doseringer, men at merudbytterne i øvrigt ikke altid var korreleret til angrebsniveau og effekt.

Anvendelse af Signum WG flere gange i træk med høj dose er imidlertid ikke ønskværdig, idet risikoen for udvikling af resistens øges betragteligt ved denne strategi. Signum WG er godkendt til bekæmpelse af gråskimmel, men det er især midlets brede effekt overfor bladsvampe generelt, der gør Signum WG til et værdifuldt svampemiddel i spinat. For at opretholde effekten af Signum WG er det nødvendigt at udvikle strategier, hvor også svampemidler med andre aktivstoffer indgår. Ved screeninger i 2007 og 2008, samt senest i 2016 er der fundet flere gode produkter. Især kan Revus og Proxanil fremhæves som interessante alternativer til Signum WG, når det gælder spinatskimmel. Switch 62,5 WG er også et interessant, bredt virkende produkt, ikke mindst til gråskimmel. Af andre stoffer bør nævnes kornfungiciderne Proline og især Propulse (indeholder det bredtvirkende stof fluopyram). Med flere nye alternative produkter er der behov for et antal forsøg til at udvikle bekæmpelsesstrategier med tilfredsstillende og bred effekt, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til at undgå udvikling af fungicidresistens.

Projektets aktiviteter

Projektet består overordnet af udførsel af et antal markforsøg (2-3) med 8-10 forskellige behandlingsstrategier med 4 behandlinger med 10-12 dages intervaller. Forsøgsplanerne designes således, at ét forsøg bliver primært med sigte på at bekæmpe spinatskimmel (og udføres i en modtagelig sort), mens der i den anden forsøgsplan (helst 2 forsøg) lægges mere vægt på bredere virkning, således at der om muligt også fås data på gråskimmel, Stemphylium, Claudosporium og andre svampe (udføres primært i sene, bladrige sorter). Der lægges vægt på, at det er vigtigt at få kendskab til midlernes stærke og svage sider, men også hvordan de fungerer i kombination med andre midler, bl.a. Signum. Dette imødekommes ved dels at afprøve de enkelte midler alene, dels ved at afprøve udvalgte kombinationsstrategier. Fra behandlingerne indledes lige før blomstring til nedvisning udføres der løbende visuelle bedømmelser for angreb af svampesygdomme. I forsøg, hvor svampeangreb skønnes at påvirke mængden af spinat, registreres der også udbytte. Fra udvalgte forsøg og behandlingsstrategier udtages der frøprøver til analyse for svampesygdomme.

For fuldstændig opfyldelse af projektets formål med at udvikle bekæmpelsesstrategier med tilfredsstillende bred effekt, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til at undgå udvikling af fungicidresistens, er der behov for et større antal forsøg. Med mange faktorer (forskellige sygdomme, produkter, doser, sorter, tidspunkter, etc.) er udvikling af strategier til bekæmpelse af svampesygdomme i spinat særdeles komplekst, og tilbundsgående belysning vil kræve mere end det er muligt indenfor rammerne af dette projekt. Sygdomstryk som følge af vejrforhold og årsvariationer i almindelighed spiller også ind, og kan kun belyses ved forsøg over flere år. Derfor er det også hensigten at dette projekt skal gentages ansøgt over en årrække. Indeværende projekt vil kunne bidrage med de første erfaringer i denne proces, og derfor er det væsentligt at der i projektet fokuseres på belysning af få, men væsentlige, faktorer. Samtidig skal forsøgene have et klart praksisnært sigte, så de opnåede resultater hurtigst muligt kan tages i anvendelse i praksis.

Projektets mål / leverancer

  • Mindst 2 svampemidler vil kunne anbefales til at ansøge godkendelse til mindre anvendelse
  • Mindst 1 strategi med reduceret anvendelse af Signum WG vil være udviklet og kan afprøves i praksis
  • Mindst 1 strategi uden Signum WG vil være udviklet