Aarhus Universitets segl

Bekæmpelse af bladsvampe i spinat

Projektleder: Peter Hartvig

Projektets formål og indhold

Flere svampesygdomme kan angribe spinat til frø, og afhængig af vejrforholdene de enkelte år kan svampene betyde store udbyttetab og kvalitetsforringelser. Anbefalingerne til sprøjtning er i stor udstrækning baseret på to aktivstoffer (pyraclostrobin og boscalid), og derfor er der stor risiko for at svampene udvikler resistens. For at imødekomme dette er projektets formål således at afprøve mulige alternativer til disse stoffer og at udvikle strategier med ingen eller reduceret brug af pyraclostrobin og boscalid. Projektets aktiviteter vil være udførsel af et antal markforsøg i spinat. For at definere de nye aktivstoffers stærke og svage udføres der først og fremmest forsøg med de enkelte stoffer alene, men der udføres også forsøg, hvor midlerne kombineres. Målet med projektet er at udvikle effektive fungicidstrategier med begrænset risiko for resistensudvikling, således at Danmarks position som verdens førende indenfor produktion af spinatfrø kan fastholdes.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Danmark er verdens førende inden for produktion af spinatfrø. Denne position, der gerne skal fastholdes, skyldes flere faktorer, bl.a. velegnet jordbund, daglængde, dygtige avlere, velfungerende branche, osv. Det danske klima er normalt også godt for spinatproduktion, men visse år kan de mere regnfulde danske somre betyde gode forhold for bladsvampe. Disse kan medføre både tab af udbytte og forringelse af kvalitet. Svampeangreb på frøet kan medføre fornyet oprensning og i værste tilfælde problemer med at afsætte frøet.

Det er derfor vigtigt at bekæmpe bladsvampene i marken. Anbefalingerne vedrørende svampebekæmpelse i spinat til frø er i stor udstrækning baseret på en række forsøg, der i perioden 2006 – 2008 blev gennemført ved AU Flakkebjerg. Formålene var at belyse en række svampemidlers effekt overfor bladsvampe og påvirkning af frøudbyttet af spinat. Konklusionen af forsøgene var, at de højeste merudbytter blev opnået ved 3-4 gentagne sprøjtninger med Signum WG, oftest med de højeste doseringer, men at merudbytterne i øvrigt ikke altid var korreleret til angrebsniveau og effekt.

Formål: Anvendelse af Signum WG eller andre produkter med samme aktivstoffer (pyraclostrobin og boscalid) flere gange i træk er imidlertid ikke ønskværdig, idet risikoen for udvikling af resistens øges betragteligt ved denne strategi. Signum WG er godkendt til bekæmpelse af gråskimmel, men det er især midlets brede effekt overfor bladsvampe generelt, der gør midlet værdifuldt i spinat. For at opretholde effekten er det nødvendigt at udvikle strategier, hvor også svampemidler med andre aktivstoffer indgår. Ved screeninger i 2007 og 2008, samt i 2016 og 2017 er der fundet flere gode produkter. Især kan Revus og Proxanil fremhæves som interessante alternativer til Signum WG, når det gælder spinatskimmel. Switch 62,5 WG er også et interessant, bredt virkende produkt, ikke mindst til gråskimmel. Af andre stoffer bør nævnes kornfungiciderne Proline og især Propulse (indeholder det bredtvirkende stof fluopyram). Formålet med projektet er i første omgang at afprøve disse produkter for at få belyst deres stærke og svage sider i forhold til de mest relevante bladsvampe i spinat. Efterfølgende, og til dels sideløbende, skal der udvikles strategier med tilfredsstillende og også gerne bred effekt, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til at undgå udvikling af resistens.

Kort status for igangværende projekt: Sammen med GUDP projektet ”Vinderfrø” er der i 2018 udført 3 spinatforsøg med bekæmpelse af bladsvampe i Frøafgiftsfondens regi. På grund af den usædvanligt tørre sommer er der ikke observeret synlige angreb af bladsvampe i forsøgene. Der er udtaget frø fra de forskellige behandlinger til undersøgelse for svampeangreb på frøene, men resultaterne foreligger ikke endnu.

Projektets aktiviteter

Projektet består overordnet af udførsel af et antal markforsøg (2-3) med 8-10 forskellige behandlingsstrategier med 4 behandlinger med 10-12 dages intervaller. Forsøgsplanerne designes således, at ét forsøg bliver primært med sigte på at bekæmpe spinatskimmel (og udføres i en modtagelig sort), mens der i den anden forsøgsplan (helst 2 forsøg) lægges mere vægt på bredere virkning, således at der om muligt også fås data på Botrytis, Stemphylium, Claudosporium og andre svampe (udføres primært i sene, bladrige sorter). Der lægges vægt på, at det er vigtigt at få kendskab til midlernes stærke og svage sider, men også hvordan de fungerer i kombination med andre midler, bl.a. Signum. Dette imødekommes ved dels at afprøve de enkelte midler alene, dels ved at afprøve udvalgte kombinationsstrategier. Fra behandlingerne indledes lige før blomstring til nedvisning udføres der løbende visuelle bedømmelser for angreb af svampesygdomme. I forsøg, hvor svampeangreb skønnes at påvirke mængden af spinat, registreres der også udbytte. Fra udvalgte forsøg og behandlingsstrategier udtages der frøprøver til analyse for svampesygdomme.

For fuldstændig opfyldelse af projektets formål med at udvikle bekæmpelsesstrategier med tilfredsstillende bred effekt, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til at undgå udvikling af fungicidresistens, er der behov for et større antal forsøg. Med mange faktorer (forskellige sygdomme, produkter, doser, sorter, tidspunkter, etc.) er udvikling af strategier til bekæmpelse af svampesygdomme i spinat særdeles komplekst, og tilbundsgående belysning vil kræve mere end det er muligt indenfor rammerne af dette projekt. Sygdomstryk som følge af vejrforhold og årsvariationer i almindelighed spiller også ind, og kan kun belyses ved forsøg over flere år (2018 er et godt eksempel på dette). Derfor er det også hensigten at dette projekt skal gentages ansøgt over en årrække. Indeværende projekt vil kunne bidrage med de første erfaringer i denne proces, og derfor er det væsentligt at der i projektet fokuseres på belysning af få, men væsentlige, faktorer. Samtidig skal forsøgene have et klart praksisnært sigte, så de opnåede resultater hurtigst muligt kan tages i anvendelse i praksis.

I lighed med øvrige projekter i havefrø, hvor AU Flakkebjerg er involveret, så skal det understreges, at ovenfor beskrevne aktiviteter er at betragte som en ramme og et anbefalet idéoplæg, men at de endelige beslutninger om forsøgene træffes i et forum med repræsentation af hele havefrøbranchen (se omtale af denne gruppe under ”projektets organisering og styring” under punkt 2.6.).

Projektets mål / leverancer

  • Relevante svampemidler stærke og svage sider overfor relevante svampe vil være belyst
  • Mindst 1 strategi med reduceret anvendelse af Signum WG vil være afprøvet