Aarhus Universitets segl

Svampebekæmpelse i rødsvingel til frøavl

Projektleder: Lise Nistrup Jørgensen

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at undersøge effekten af og muligheder for bekæmpelse af bladpletsvampe i rødsvingel til frøavl og kortlægge dyrkningsfaktorer, som påvirker forekomst og udbredelse af svampesygdomme i rødsvingel.

I løbet af projektets foretages monitering og registreringer af bladsygdomme i rødsvingel frømarker, herunder vil planteprøver med sygdomme, som ikke med sikkerhed kan bestemmes i marken blive diagnosticeret i laboratoriet for at sikre et bedre indblik i, hvilke sygdomme der optræder og dominerer i forsøgene. I tre vækstsæsoner gennemføres to forsøg pr. sæson med svampebekæmpelse med forskellige fungicider (triazoler, SDHI’er, strobiluriner og kombinationer af disse midler), og timing (tidligt forår og under strækningsvækst). Et forsøg placeres i en andet års rødsvingel på AU-Flakkebjerg og ét forsøg udstationeres på Vestsjælland. Indsamlede data vil analyser for sammenhæng mellem sygdomsangreb og merudbytte for bekæmpelse.

Der er udført monitering i 30 marker i 2018 og bladpletangreb i varierende grad er fundet i ca. 40% af markerne. Specific diagnosticering af bladpletangrebene foretaget vha af DNA metoder.  Der er udført to markforsøg i 2018 med afprøvning af forskellige fungicider.

Projektet vil bidrage med resultater omkring forekomst af og generel viden om udbredelse af svampesygdomme i rødsvingel. Endvidere vil det bidrage med resultater vedr. behov og muligheder for bekæmpelse.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Generelt ser vi stigende problemer med bladsvampe i frøgræs, - herunder også i rødsvingel, som traditionelt ikke er blevet behandlet med fungicider. Det er især bladpletsvampe, som ses i stigende grad – rust (Puccinia spp.), meldug (Blumeria graminis) og bladpletsygdomme (Ascohyta spp,), som i de senere år er observeret i ret kraftige angreb om foråret i afgrødens strækningsvækst.

Formål: Projektets formål er at undersøge effekten af og muligheder for bekæmpelse af svampesygdomme i rødsvingel til frøavl, samt at monitere i hvilken udstrækning bekæmpelse er rentabel og kortlægge dyrkningsfaktorer, som påvirker forekomst og udbredelse af svampesygdomme i rødsvingel.

Kort status for igangværende projekt: Der er udført monitering af 30 rødsvingel marker fordelt på Fyn, Langeland, Sjælland og Falster. Markerne er udpeget i samarbejde med frøavlskonsulenter, og besøgt to gange. 8 af markerne var 1. års marker, der var én 3. års mark og resten var 2. års marker. Der har været svage til moderate angreb af bladplet-sygdomme. Der blev fundet mere end 10% angreb i 16% af markerne, mens 25% havde angreb mellem 1-10%.  Angrebene af bladplet var mindre i 1. års marker. Rust og meldug forekom kun meget sjældent og med ubetydelige angreb i de undersøgte marker.

Der er bestemt angreb af sygdomme og udtaget prøver, hvor angreb er konstateret. Planteprøver med bladplet symptomer er udtaget, og der er lavet DNA oprensning af bladene, som afventer endelig bestemmelse af sygdomsarten baseret på DNA sekvensen.

Der er anlagt og udført to forsøg i marker, hvor der blev konstateret bladplet angreb. Der er sprøjtet med forskellige løsninger og 2 timinger har indgået. Grundet det tørre vejr, har sygdomsangrebene ikke udviklet sig betydeligt, og det har ikke været muligt at se klare forskellige imellem behandlingerne. Forsøgene er høstet men udbyttedata foreligger endnu ikke.

Projektets aktiviteter

I løbet af tre vækstsæsoner (2018, 2019 2020) foretages monitering og registreringer af bladsygdomme i 20-30 rødsvingel frømarker pr. år, lige som der vil blive indhentet relevante dyrkningsinformationer (sort, dæksæd, jordtype, kvælstofniveau, efterårsbehandling, afgrødens alder (1., 2. eller 3. års marker), for at efterforske om der er specifik sammenhæng mellem dyrkningsfaktorer og svampeangreb. Markerne vil blive udpeget i samarbejde med konsulenter fra frøfirmaerne og de landøkonomiske foreninger, og antallet af marker vil afhænge af det aktuelle års sygdomsudbredelse.  Det indsamlede datasæt vil blive bearbejdet statistisk for at udtrække relevante sammenhænge mellem angreb og dyrkningsforhold.

Planteprøver med angreb af sygdomme, som ikke med sikkerhed kan bestemmes i marken, vil blive indsamlet og diagnosticeret nærmere i laboratoriet for at sikre et bedre indblik i, hvilke sygdomme der optræder og dominerer i forsøgene.

Der vil i alle tre vækstsæsoner blive udført forsøg med forskellige fungicider (triazoler, SDHI’er, strobiluriner og kombinationer af disse midler), og timing (tidligt forår og under strækningsvækst) i to forsøg per år (8-10 led) på Vestsjælland. De udstationerede forsøg placeres i marker, hvor der konstateres angreb i det tidlige forår. I 2019 og 2020 udføres et af de to markforsøg på AU-Flakkebjerg i 2. års rødsvingel, Maxima, hvor specifikke strategier for bekæmpelse vil blive afprøvet (12 led).  Indsamlede data analyseres for sammenhæng mellem sygdomsangreb og merudbytte for bekæmpelse.

Projektets mål / leverancer

Projektets vil levere

  • Resultater vedrørende behov for og effekt af bekæmpelse af bladpletsvampe i rødsvingel
  • Foreløbige resultater til præsentation ved vintermøder for konsulenter, hvor efter resultaterne kan inddrages i rådgivningen af rødsvingel frøavlere.