Aarhus Universitets segl

Ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal

Projektleder: Peter Hartvig

Projektets formål og indhold

Betanal (phenmedipham) har gennem mange år været hovedhjørnestenen i ukrudtsbekæmpelse i spinat. I forbindelse med genansøgning i EU er det blevet kendt at stoffet antageligvis ikke kan godkendes fremover. Projektets formål er således at afprøve mulige alternativer til Betanal og at udvikle strategier til ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal. Projektets aktiviteter vil være udførsel af markforsøg i spinat og relaterede opgaver, ekspelsvis indledende undersøgelser i semifield eller prøveudtagelse. Det er hensigten, at en mindre del af bevillingen skal anvendes til ukrudtsforsøg i andre havefrøafgrøder, der også er ramt af ukrudtsmidler, der fremover ikke længere vil være på markedet. Det overordnede mål med projektet er at kunne fastholde Danmarks position som verdens førende indenfor produktion af havefrø og især spinatfrø, selvom flere vigtige ukrudtsmidler ikke vil være tilgængelige i fremtiden.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Danmark er verdens førende inden for produktion af spinatfrø. Denne position skal gerne fastholdes, men den konventionelle produktion er sårbar da plantebeskyttelsen efterhånden er baseret på ganske få aktivstoffer. Udviklingen har stået på en del år, og er resultatet af EU’s restriktive pesticidpolitik i kombination med Danmarks placering i Nordzonen. Ikke mindst indførsel af forordning nr. 1107 af 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler slår for alvor hårdt igennem i disse år, og har bragt mange aktivstoffer i farezonen. I januar 2018 blev en meget kritisk rapport om phenmedipham (kendt som Betanal) fra EFSA (det europæiske fødevaresikkerhedsagentur) offentliggjort. Kritikken er så omfattende, at ansøgerne (Bayer CropScience og UPL Europe) ikke længere selv tror på at stoffet kan opnå fornyet godkendelse i EU. Der forventes en afgørelse i juli 2019. Skulle phenmedipham ikke få fornyet sin godkendelse kan sæsonen 2020 blive den sidste for regelret anvendelse af Betanal (forudsat de normale udfasningsregler følges). Betanal) er hovedhjørnestenen i ukrudtsbekæmpelse i spinat, og et forbud vil fremadrettet medføre store problemer i ukrudtsbekæmpelsen.

Formål: Projektet har som primært formål at afsøge mulighederne for erstatte phenmedipham med et eller flere andre stoffer. Opgaven er ikke nem, for der er en grund til at phenmedipham har bestået som vigtigste ukrudtsmiddel i spinat i snart en menneskealder, men en række screeninger og forstudier i 2018 har givet en række interessante resultater, der bør arbejdes videre med. Ud over spinat er en række andre, små havefrø afgrøder også ramt af de stigende begrænsninger i udbud af midler til ukrudtsbekæmpelse, og projektet vil i nogen udstrækning også tilgodese forsøgsudførsel i disse afgrøder. .

Kort status for igangværende projekt: Nærværende projekt er en videreførelse af projektet ”Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder”, der har kørt i en årrække, og som udover spinat blandt andet også har beskæftiget sig med pak choi, karse og andre små afgrøder. Disse forsøg er afsluttet og afrapporteret hvert år. Der vil fortsat blive udført forsøg i små afgrøder, men da fokus i dette nye projekt især rettes mod alternativer til phenmedipham betragtes projektet som helt nyt.

Projektets aktiviteter

Som nævnt ovenfor, så vil projektet, i lighed med tidligere ukrudtsprojekter, være med hovedvægt på spinat, men en mindre del af projektet vil også beskæftige sig med andre arter af havefrø.

Aktiviteter i spinat

I 2018 er forskellige alternativer til Betanal afprøvet i 4 markforsøg, blandt andet et screeningsforsøg med 14 forskellige herbicider (ukrudtsmidler). Forsøgene har bekræftet tidligere erfaringer, nemlig at spinat generelt er følsom overfor de fleste herbicider, men der synes også at være en mindre række midler, som trods skader, måske vil kunne anvendes i spinat. Mange af de herbicider, der i dag anvendes i andre specialafgrøder, eksempelvis grønsager, kan også medføre betragtelige skader på afgrøden. Men erfaringen viser, at det alligevel ofte er lykkedes at udvikle strategier, der med tilpassede doseringer, timing og kombinationer med andre midler, kan bekæmpe det aktuelle ukrudt med et skadesniveau, der er acceptabelt. I den forbindelse skal det heller ikke glemmes, at Betanal sommetider også kan skade spinaten ret betragteligt uden at det i sidste ende har vist sig at koste udbytte.

Proman, Fenix, Boxer, Safari og Nortron er tidligere år testet for selektivitet i spinat, men efterfølgende er der ikke arbejdet videre med dem, da skaderne den gang vurderedes at ligge på kanten eller over det acceptable. Disse beslutninger skal også ses i lyset af, at Betanal den gang ikke var i farezonen. Nye resultater viser, at de nævnte produkter fortsat ligger skadesmæssigt på grænsen. I samme gruppe ligger Starane (fluroxypyr), der tidligere har haft forholdsvis stor anvendelse i spinat, og nye resultater tyder på at Pixxarro EC (fluroxypyr og halauxifen) kan blive en mulighed, men med et bredere virkningsspekter.

Forsøgsaktiviteterne i 2019 bør derfor koncentreres om at få kvantificeret de skader, som de forskellige produkter påfører spinaten, og på den måde få fastlagt ved hvilken dosering at ”smertegrænsen” ligger ved såvel enkelte som gentagne behandlinger. Efterfølgende bør det undersøges hvilke produkter, der kan kombineres i strategier, og hvilke tankblandinger, der kan blive aktuelle. Sidstnævnte aktivitet med kombinationer og tankblandinger er en omfattende aktivitet, der normalt vil skulle køre over flere år, og derfor vil dette projekt kun kunne påbegynde denne aktivitet.

Det er planen, at kvantificering af de nævnte produkter (og muligvis andre) i første omgang kan fastslås ved et antal dosis-respons forsøg med spinat under semifield/koldhus forhold. Disse forsøg vil passende kunne udføres i det tidlige forår, således at resultaterne vil kunne danne baggrund for egentlige markforsøg.

Det omtalte screeningsforsøg i 2018 viste også en række mulige jordherbicider, der bør undersøges nærmere. Ligeledes bør der følges op på den jordtest, der er afprøvet de sidste to sæsoner, og antageligvis kan disse aktiviteter kombineres. Jordtesten går i sin enkelhed ud på at udtage et antal jordprøver fra kommende spinatmarker om vinteren/tidlige forår. Jordprøverne sættes derefter varmt og lyst, holdes fugtige hvorefter at dominerede ukrudtsarter kan bestemmes efter nogle uger. Med denne viden kan valg af jordherbicid eller kombination af jordherbicider bedre målrettes den aktuelle ukrudtspopulation. Som nævnt har metoden være afprøvet i spinat i de sidste to sæsoner, og i langt de fleste tilfælde har det været muligt at forudsige en given marks dominerende ukrudt.

Aktiviteter i små havefrøafgrøder

Gennem en efterhånden længere årrække har der eksisteret en aftale med havefrøbranchen om at ansøgte midler fra AU Flakkebjerg til ukrudtsforsøg fordeles med ca. 70% til spinat, ca. 20% til korsblomstrede afgrøder og resten til de arealmæssigt helt små afgrøder. Selvom et eventuelt bortfald af Betanal er alvorligt for produktionen af spinat, og denne ansøgnings titel antyder alene at handle om spinat, så er det fortsat hensigten at der skal reserveres en mindre del af bevillingen til andet end spinat.

De senere år er der udført forsøg i pak choi, der har været modelafgrøde for korsblomstrede havefrøafgrøder. Disse forsøg har især i 2017 og 2018 vist flere nye muligheder for at forbedre ukrudtsbekæmpelsen i korsblomstrede. Karse har de sidste to sæsoner ”repræsenteret” de arealmæssigt helt små afgrøder, og blandt andet er mulighederne for at anvende Galera blevet afprøvet.

Det skal understreges, at ovenfor beskrevne aktiviteter i såvel spinat som øvrige havefrøafgrøder er at betragte som en ramme og et anbefalet idéoplæg, men at de endelige beslutninger om aktivitetsfordeling mellem afgrøder og detaljer omkring forsøgene træffes i et forum med repræsentation af hele havefrøbranchen (se omtale af denne gruppe under ”projektets organisering og styring” under punkt 2.6.).

Projektets mål / leverancer

  • Undersøgelse af spinats dosis-respons for en række udvalgte nye bladherbicider
  • Undersøgelse af nye jordherbiciders selektivitet i spinat
  • Validering af metode til at forudsige en marks ukrudtspopulation med henblik på optimalt valg af jordherbicid eller kombination af jordherbicider
  • Foreløbige undersøgelser af mulige strategier til ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal
  • Undersøgelser af ukrudtsbekæmpelse i ”små havefrøafgrøder”, eksempelvis pak choi