Aarhus Universitets segl

Vækstregulering i hundegræs og strandsvingel - effekt af klimaforhold

Projektleder: Birte Boelt

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at optimere anvendelsen af vækstreguleringsmidler i hundegræs og strandsvingel i relation til afgrødens udviklingstrin og klimatiske faktorer omkring behandlingstidspunktet i hundegræs og strandsvingel.

Forsøget gennemføres som mark- og klimakammer forsøg ved AU-Flakkebjerg. I foråret 2018 etableres hundegræs og strandsvingel i vårbyg. I 2019 gennemføres behandlinger med vækstreguleringsmidler i henholdsvis markforsøg, semifield og klimakamre. Middelvalg og dosering fastlægges på baggrund af forsøgsresultater i 2018 og erfaringer fra rådgivning og Frøbranchen.

I frøavlsåret foretages registrering af afgrødens plantetæthed efterår og forår, udviklingstrin ved behandling, lejesæd ved blomstring og herefter med en uges interval indtil høst, frø- og halmudbytte. I klimakammerforsøg registreres planternes længdevækst og frøsætning.

Projektet skal bidrage til at øge kendskabet til effekt af forskellige vækstreguleringsmidler i hundegræs og strandsvingel, til at optimere frøudbyttet og dermed styrke frøavlen af hundegræs og strandsvingel i Danmark.

Projektets baggrund og formål

Baggrund: Hundegræs og strandsvingel er henholdsvis fjerde og femte største græsfrøafgrøde med et areal til høst i 2016 på knap 8.000 ha (Brancheudvalget for Frø, 2016). I GUDP-projektet ”3030 i 2020 – mere græsfrø med relativt mindre input” var forsøgsarbejdet koncentreret om de to største græsfrøafgrøder alm. rajgræs og rødsvingel, og der er ikke gennemført detaljerede undersøgelser ved AU-Flakkebjerg omkring vækstregulerings effekt på de udbyttedannende komponenter og frøudbyttet. I praksis vækstreguleres begge afgrøder, men de reagerer forskelligt eksempelvis kan vækstregulering medføre bladskader i hundegræs, mens strandsvingel er noget mere robust. Vi ønsker at supplere GUDP-projektets aktiviteter omkring vækstregulering i AP1 med undersøgelser i hundegræs og strandsvingel.

Formål: Projektets formål er at optimere anvendelsen af vækstreguleringsmidler i relation til afgrødens udviklingstrin og klimatiske faktorer omkring behandlingstidspunktet i hundegræs og strandsvingel.

Kort status for igangværende projekt: Markforsøg er under etablering ved AU-Flakkebjerg i 2018. Herfra udtages planter til potteforsøg i 2019.

Projektets aktiviteter

Projektet gennemføres ved AU-Flakkebjerg i markforsøg kombineret med undersøgelser i semifield og klimakamre.

Markforsøg etableres foråret 2018 ved udlæg af hundegræs og strandsvingel i vårbyg. Endvidere opgraves frøgivende planter af begge arter til gennemførelse af indledende undersøgelser af vækstreguleringens effekt i potteforsøg samt indledende undersøgelser vedr. tørketolerance i potteforsøg i semifield.

I 2019 gennemføres behandlinger med vækstreguleringsmidler i henholdsvis markforsøg, semifield og klimakamre. Middelvalg og dosering fastlægges på baggrund af nyeste erfaringer fra rådgivning og Frøbranchen. Baseret på observationer og foreløbige resultater fra vækstsæson 2018 vil vi forsøge at generere forskellige niveau af tørkestress ved behandlingerne i klimakammer, da denne faktor endnu ikke er undersøgt. I 2018 er gennemført omfattende undersøgelser med vækstregulering i alm. rajgræs og rødsvingel ved forskellige temperaturforhold på to udviklingstrin. Vi vil anvende erfaringer og resultater fra disse forsøg til fastlæggelse af den endelige plan for dette forsøg, hvad angår klimakammerforsøgene.

I frøavlsåret foretages registrering af afgrødens plantetæthed efterår og forår, udviklingstrin ved behandling, lejesæd ved blomstring og herefter med en uges interval indtil høst, frø- og halmudbytte.

I klimakammerforsøg registreres planternes længdevækst og frøsætning

Projektets mål / leverancer

Projektets vil levere

  • Markforsøg til fremvisning for konsulenter og frøavlere.
  • Foreløbige resultater til præsentation ved vintermøder for konsulenter og ved foredrag i firmaer og foreninger.
  • Resultater fra markforsøg, som kan danne grundlag for rådgivningen inden for frøavl.