Aarhus Universitets segl

Frøgivende evne i moderne højtydende græssorter

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

De højest prioriterede forædlingsparametre i foder- og plænegræs vedrører den vegetative vækst (høj biomasse produktion, høj fordøjelighed, skudtæthed, farve), men den økonomiske udbredelse af en ny sort er betinget af, at en rentabel opformering kan foretages.

I et ph.d.-projekt fra 2016 (Simon Abel) identificeres parametre som ensartethed i blomstring, antal småaks pr. frøstand, antal frø pr. småaks, ensartethed i frøstørrelse inden for småaks, som parametre af betydning for den frøgivende evne. Disse parametre er overvejende under indflydelse af plantens genetik - frem for dyrkningsforhold. Dertil kommer egenskaben "dryssefasthed". I de forædlede kornsorter er den genetiske baggrund for dryssefasthed identificeret. Det er ikke tilfældet for frøgræsser, men i ovennævnte ph.d.-projekt blev 520 genotyper karakteriseret for blomstrings- og modenhedsegenskaber og hér fandt man forskel i de enkelte genotypers tendens til frøspild.

Sammen med Torben Asp (QGG) vil vi karakterisere ca. 500 genotyper for egenskaber af betydning for frøgivende evne - herunder dryssefasthed. Genotyper udvælges i samråd med forædlere. Ved QGG-AU-Flakkebjerg identificeres gener, der er associeret med frøgivende evne (dryssefasthed og andre udbyttedannende komponenter) baseret på registrering af planternes udvikling fra blomstring og frem til høst.

AGRO vil stå for planteetablering og vedligehold; fænotypning og karakterisering af udbyttedannende komponenter, beregning og validering af udbyttekomponenternes bidrag til udbyttet. I projektets sidste år gennemføres en validering på afgrødeniveau.

Projektets mål er, at identificere egenskaber af betydning for frøgivende evne i moderne sorter, og at bestemme genom-områder, hvor DNA-polymorfier korrelerer med dryssefasthed og andre udbyttekomponenter. Det overordnede mål er at give forædlerne bedre muligheder for at selektere for frøgivende evne.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater fra undersøgelserne præsenteres for projektgruppen ved halvårlige møder, ved konferencer (eks. EUCARPIA) og publiceres i internationale og nationale tidsskrifter.

Resultater, som er relevante i frøavlen, præsenteres ved de årlige vintermøder for konsulenter og på www.Froeforskning.dk.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.