Aarhus Universitets segl

Forekomst af sulfonylurearesistens hos enårig rapgræs i engrapgræsmarker

Projektleder: Per Kudsk
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

Inden for de sidste to år er der fundet resistens over for ALS inhibitorer (f.eks. Hussar OD, Hussar Plus OD og Broadway) i 12 populationer af enårig rapgræs. I de fleste tilfælde er der tale om majssædskifter, men der er også fundet resistens i et kornsædskifte og et sædskifte med frøgræs. Enårig rapgræs er et af de alvorligste ukrudtsproblemer i engrapgræs til frø. Med EU forbuddet imod diquat, er kemisk bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs til frø alene baseret på anvendelsen af Hussar OD og Hussar Plus OD anvendt enten efterår eller forår. Såfremt resistens bliver et problem på de arealer, hvor der dyrkes engrapgræs, vil kemisk bekæmpelse ikke længere være muligt, hvilket vil vanskeliggøre fortsat rentabel dyrkning af engrapgræs til frø.

For at undersøge problemets omfang på de arealer, hvor der dyrkes engrapgræs vil der med hjælp af frøavls­konsulenterne blive indsamlet frø af fra overlevende enårig rapgræsplanter i ca. 50 engrapgræsmarker behand­let med Hussar OD/Hussar Plus OD tidligere i vækstsæsonen. Det forventes, at denne indsamling kan ske sam­tidig med, at konsulenterne syner engrapgræsmarkerne. Frøene sendes til Institut for Agroøkologi, hvor de screenes for forekomst af resistens. Det sker ved, at frøene udsås i bakker med 104 planter. Der sås 3 bakker pr. population, hvor den ene anvendes som ubehandlet kontrol, den anden sprøjtes med Hussar Plus OD og den tredje med Broadway, som repræsenterer de to kemiske grupper af ALS inhibitorer, som anvendes i DK. Der anvendes en høj dosering, som udelukker, at overlevelse kan skyldes andet end resistens. Der sprøjtes, når enårig rapgræs har 2-3 blade. Efter ca. 4 uger optælles antallet af henholdsvis døde og levende planter, og bak­kerne høstes, og der måles friskvægt. Udvalgte resistente populationer vil endvidere blive undersøgt i dosis­respons forsøg mhp.at fastlægge niveauet af resistens.

Projektet vil bidrage med viden om udbredelsen af resistens i marker/sædskifter, hvor der dyrkes engrapgræs til frø. Resultaterne vil være et vigtigt bidrag til udvikling af fremtidige bekæmpelsesstrategier for enårig rapgræs i disse sædskifter. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultatet af moniteringen vil blive præsenteret ved vintermøde for konsulenter i 2023.
Projektets resultater vil blive publiceret i en artikel i Frøavleren eller andet relevant fagblad.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.