Aarhus Universitets segl

Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2021

Projektets formål og mål

Projektets formål er at undersøge afgrødekonkurrence ved varierende plantetæthed og rækkebredde i afgrøden samt behov for kemisk renholdelse i alm. rajgræs og rødsvingel.

Et fokusområde i GUDP-projektet ”VINDERFRØ2025” er at udvikle et rækkedyrkningskoncept i frøgræsser, hvor der anvendes selektive herbicider i afgrøderækken og ikke selektive herbicider eller mekanisk renholdelse i række mellemrummet. Efterhånden er der kun ganske få selektive midler til rådighed i frøgræs, så derfor undersøger vi nu, om vi kan etablere afgrøderækken så tæt, så der ikke levnes plads til ukrudt i rækken. For visse ukrudtsarter som eksempelvis væselhale findes der ikke selektive midler, her er afgrøderækkens konkurrenceevne et vigtigt led i at minimere væselhales udbredelse i et rækkedyrkningskoncept.

For de arter, som kræver længere vernalisering, er det imidlertid vigtigt at der dannes tilstrækkeligt med kompakte skud i efteråret, da det er de skud, som bidrager væsentligt til frøudbyttet det følgende år. Derfor er der formentlig en øvre grænse for, hvor tæt afgrøderækken må være i efteråret, inden det påvirker frøudbyttet negativt.

Nyfremspiret ukrudt kan stå tæt på afgrøderækken og nærmest være ”skærmet” af afgrøden og dermed vanskeligt at bekæmpe. En mulighed kunne være, at etablere afgrøden i en bred række, hvor der kan sprøjtes tættere på afgrøden, selvom der er en risiko for skade på de yderste planter i rækken.

Projektet skal bidrage til at reducere pesticidanvendelsen – fortrinsvis herbicidanvendelsen inden for frøgræs.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2021 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2022.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Resultater

Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence, 2021

Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence, 2021