Aarhus Universitets segl

TEKNOLOGIFRØ - rækkedyrkning

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

Frøafgiftsfonden har bevilget projektet TEKNOLOGIFRØ, som skulle indgå som medfinansiering for år 2021 til et nyt 4-årigt GUDP-projekt. Desværre opnåede projektet ikke støtte. Ved AU Flakkebjerg blev etableret markforsøg, som skulle indgå i projektet, og i efteråret 2021 godkendte Frøafgiftsfondens bestyrelse en ændringsansøgning, så midlerne kan anvendes til udvikling af rækkedyrkning i ”de fine græsser”, rødsvingel og engrapgræs.

Formålet er at udvikle et dyrkningssystem, hvor etablering af frøafgrøden i kraftige og tætte afgrøderækker med 24 cm rækkeafstand muliggør ukrudtsbekæmpelse ved rækkesprøjtning med ikke-selektive midler. Der er et meget stort behov for at finde nye dyrkningsmetoder i de fine frøgræsser efter Reglone er blevet forbudt (engrapgræs), og der er fundet herbicid-resistent enårig rapgræs. Et andet hyppigt forekommende græsukrudt er væselhale, som er et stort problem i rødsvingel. De traditionelt anvendte græsukrudtsmidler har svag effekt over for væselhale, som især etablerer sig i åbne pletter i frømarken.

I nærværende projekt gennemføres to markforsøg i rødsvingel og engrapgræs: a. til bekæmpelse af de to mest hyppigt forekommende græsukrudtsarter (enårig rapgræs og væselhale) og b. til bekæmpelse af græsukrudt med ikke-selektive midler.

Målet er at bidrage til en strategi for græsukrudtsbekæmpelse som dels kan forsinke/afværge resistensudvikling i enårig rapgræs og dels bidrage til en bedre bekæmpelse af væselhale, almindelig rapgræs og agerrævehale.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2022 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2023.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Klik her for at se resultater fra projektet.