Aarhus Universitets segl

TEKNOLOGIFRØ - rækkedyrkning

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Formålet er at bidrage til udvikling af et dyrkningssystem, hvor etablering af frøafgrøden i kraftige og tætte afgrøderækker med 24 cm rækkeafstand muliggør ukrudtsbekæmpelse ved rækkesprøjtning med ikke-selektive midler. Der er et meget stort behov for at finde nye dyrkningsmetoder i de fine frøgræsser efter Reglone er blevet forbudt (engrapgræs), og der er fundet herbicid-resistent enårig rapgræs. Et andet hyppigt forekommende græsukrudt er væselhale, som er et stort problem i rødsvingel. De traditionelt anvendte græsukrudtsmidler har svag effekt over for væselhale, som især etablerer sig i åbne pletter i frømarken.

I nærværende projekt gennemføres to markforsøg i rødsvingel og engrapgræs a. til bekæmpelse af de to mest hyppigt forekommende græsukrudtsarter (enårig rapgræs og væselhale) og b. til bekæmpelse af græsukrudt med ikke-selektive midler. 

Målet er at bidrage til en strategi for græsukrudtsbekæmpelse som dels kan forsinke/afværge resistensudvikling i enårig rapgræs og dels bidrage til en bedre bekæmpelse af væselhale, almindelig rapgræs og agerrævehale.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater fra forsøgene publiceres i nationale frøavlstidskrifter og på www.Froeforskning.dk. Endvidere vil resultaterne blive formidlet ved vintermøder for konsulenter. 

Hvordan skal vi dyrke frøgræs på rækker? Frøavleren, s. 22-23, juni 2023

Præsentation fra Temadag Markfrø 2024, 8. februar 2024